link naar deze pagina

VV - 25 september 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: R.A.M. van der Sande

1
OPENING
1.a
Be√ędiging E. Stolk
2
SPREEKRECHT
3.a
OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN (geen)
3.b
MEDEDELINGEN
4
HAMERSTUKKEN
4.01
Gouda Stevige Stad - houtskoolschets
4.02
Uitvoeringskrediet Langeraarse plassen Noordplas
4.03
Uitvoeringskrediet E-installatie Katwijk
4.04
Uitvoeringskrediet Zuiveringskring Leiden Noord - awtg Engelendaal
4.05
Aanvullend voorbereidingskrediet Kunstwerken Spaardammerdijk
4.06
Actualisatie normenkader 2019 t.b.v. rechtmatigheid(-scontrole)
4.08
Vergaderschema bestuur 2020, 2021 en 2022
De vergaderschema's zijn de basis voor de VV-bestuursagenda.
5
BEELDVORMINGSNOTA'S geen (zie 4.01)
6
BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.01
Burap 2019
6.02
Aanvullend krediet Kock van Leeuwensluis
6.03
Voorbereidingskrediet inventarisaties Rijnlandse assets
De nota is door het college aangehouden in de VV van 25 september. Deze versie van de nota is aangepast. Hierin zijn de gemaakte opmerkingen van Bas Knapp zoveel als mogelijk verwerkt.
6.04
Verkoop rioolwaterzuiveringsterein Woubrugge
6.05
Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Rijnland 2020
D&H heeft op 25-6-2019 een voorgenomen besluit genomen over de Kostentoedelingsverordening 2020. Dit besluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. In D&H van 20-8-2019 wordt voorgesteld aan de VV voor te stellen om de Kostentoedelingsverordening 2020 vast te stellen. In de informatieve VV van 28 augustus 2019 geeft het adviesbureau TAUW een presentatie over het kostentoedelingsonderzoek.
6.06
Namen en taakvelden commissies
De bemensing van de commissies kan nog wijzigen en volgt dinsdagmiddag
7
NOTULEN VAN DE VV-VERGADERING 3 juli 2019
8
RONDVRAAG
9
Presentatie "Aanpak waterketen" door Thea Fierens
10
Presentatie "Rijnland, een hoogheemraadschap dat met de tijd mee gaat" door Ineke van Steensel
11
SLUITING