link naar deze pagina

VV - 25 september 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: R.A.M. van der Sande

1
OPENING
1.a
Be√ędiging E. Stolk
2
SPREEKRECHT
3.a
OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN (volgt bij definitieve agenda)
3.b
MEDEDELINGEN
4
HAMERSTUKKEN
5
BEELDVORMINGSNOTA'S
5.01
Gouda Stevige Stad - houtskoolschets
6
BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.01
Burap 2019
6.02
Aanvullend krediet Kock van Leeuwensluis
6.03
Uitvoeringskrediet Langeraarse plassen Noordplas
6.04
Voorbereidingskrediet inventarisaties Rijnlandse assets
Voor wat betreft de asbestverwijdering is dit voorstel het eerste deel van twee delen. Een voorstel over de asbestverwijdering bij poldergemalen ontvangt de VV op een later moment.
6.05
Uitvoeringskrediet E-installatie Katwijk
6.06
Uitvoeringskrediet Zuiveringskring Leiden Noord - awtg Engelendaal
6.07
Aanvullend voorbereidingskrediet Kunstwerken Spaardammerdijk
6.08
Verkoop rioolwaterzuiveringsterein Woubrugge
6.09
Actualisatie normenkader 2019 t.b.v. rechtmatigheid(-scontrole)
6.10
Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Rijnland 2020
D&H heeft op 25-6-2019 een voorgenomen besluit genomen over de Kostentoedelingsverordening 2020. Dit besluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. In D&H van 20-8-2019 wordt voorgesteld aan de VV voor te stellen om de Kostentoedelingsverordening 2020 vast te stellen. In de informatieve VV van 28 augustus 2019 geeft het adviesbureau TAUW een presentatie over het kostentoedelingsonderzoek.
6.12
Vergaderschema bestuur 2020, 2021 en 2022
De vergaderschema's zijn de basis voor de VV-bestuursagenda.
7
NOTULEN VAN DE VV-VERGADERING 3 juli 2019 (volgt bij definitieve agenda)
8
RONDVRAAG
9
SLUITING