link naar deze pagina

VV - cie V&GW - 11 september 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: H. Van Dijk

1 12:30
OPENING
2 12:35
SPREEKRECHT
3 12:35
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING V&GW d.d. 19 juni 2019 / / TOEZEGGINGENLIJST
4 12:40
MEDEDELINGEN
5
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 12:45
Burap 2019
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Veiligheid en Gezond Water.
5.b 13:10
Uitvoeringskrediet Zuiveringskring Leiden Noord - awtg Engelendaal
5.c 13:30
Uitvoeringskrediet E-installatie Katwijk
5.d 13:50
Voorbereidingskrediet inventarisaties Rijnlandse assets
De nota is door het college aangehouden in de VV van 25 september. Deze versie van de nota is aangepast. Hierin zijn de gemaakte opmerkingen van Bas Knapp zoveel als mogelijk verwerkt.
5.e 14:10
Uitvoeringskrediet Langeraarse plassen Noordplas
5.f 14:30
Aanvullend voorbereidingskrediet Kunstwerken Spaardammerdijk
6 14:50
CONSULTATIE - Beleidsvisie Muskusrattenbeheer WMNL
In november 2019 wordt aan de besturen van de zes deelnemende waterschappen voorgelegd of zij de samenwerking in Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland (MRB WMNL) en de daarbij horende kostenafspraken willen continueren.
Voor de komende vier jaar zal gewerkt worden volgens een beleidsvisie 2020-2024. Deze zal worden vastgesteld door de stuurgroep MRB WMNL na accordering door de zes dagelijkse besturen.
Per waterschap kan gekozen worden of de beleidsvisie MRB-WMNL ter consultatie in de commissies wordt gebracht. De beleidsvisie 2020-2024 is een uitwerking van de nieuwe landelijke koers muskusrattenbeheer, die op 14 juni 2019 in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen is vastgesteld.
7 14:55
RONDVRAAG
8
SLUITING