Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 12 december 2017

Locatie: Oude stadhuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Voorzitter raadsinformatiebijeenkomst
Bundel:
pdf Agendabundel (138,5MB)

1
Raadsvoorstel Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)
20.00-21.30 uur
Beleidsveld: Ruimtelijke ordening - wethouder Jansen

Geagendeerd door de heer Brussaard, CDA, de heer Koning, D66 en de heer Gilissen, VVD.
Bovengenoemde partijen willen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst allereerst vanuit het college een algemene toelichting op het voorstel. In deze presentatie zouden in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen:
- hoe richten we bij de ontwikkeling van de MWKZ een proces in met voldoende burgerparticipatie?
- hoe ontwikkelen we een goed en integraal plan: veel samenhangende onderwerpen/belangen (bijv. tippelzone, roeien) met onderling impact en gevolgen voor planning) en welke concrete stappen moeten daarvoor worden gezet?
- verbindingen in het gebied (zowel infrastructurele-, als groene- en blauwe verbindingen)
- klimaatbestendigheid (incl. aandacht voor groen/gevelgroen)
- meervoudig ruimtegebruik
- mix van functies / mix van woningtypes en doelgroepen
- opbouw van investeringen, inzichtelijkheid in wat gemeente bijdraagt, financiën
- knelpunten/kansen in de ontwikkeling van de MWKZ
- circulair bouwen
- energie-neutraliteit
- toepassing van smart mobility en innovaties in de openbare ruimte
- bouwhoogtes
- inpassing woonschepen
- ontsluiting verkeer
- gevolgen voor omliggende buurten
Vervolgens willen partijen meepraters één voor één gelegenheid geven hun zienswijze op het voorstel aan de raad kenbaar te maken.
2
Vaststelling bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 4, defensieterrein
21.30-22.30 uur
Beleidsveld: Grondzaken - wethouder Geldof

Geagendeerd door de heer Brussaard, CDA, de heer Koning, D66 , de heer Gilissen, VVD en de heer Isik, PvdA.
Bovengenoemde partijen willen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst allereerst vanuit het college een algemene toelichting op het voorstel. In deze presentatie zouden in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen:
- bouwhoogtes
- inpassing woonschepen
- ontsluiting verkeer
- inzicht in parkeeroplossingen
- toepassing van groen i.h.b. dak- en gevelgroen
- energie(neutraliteit)
- financiën
- gevolgen voor omliggende buurten
Vervolgens willen partijen meepraters één voor één gelegenheid geven hun zienswijze op het voorstel aan de raad kenbaar te maken.
De PvdA fractie sluit zich aan bij de motivering van andere partijen.
Aanvullend: Op de raadsinformatieavond willen zij van de insprekers horen welke bestaande beleidsvelden (hoogbouwvisie, parkeernormen, percentage sociale huur) aangepast dienen te worden zodat de gewenste resultaten gezamenlijk kunnen bereiken.