Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Subcommissie Controle en Financien - 2 oktober 2017

Locatie: Stadhuis Perskamer, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 17:30
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: Peter van Corler
Bundel:
pdf Agendabundel (7,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen en vaststellen agenda.
a. Mevrouw Zwetsloot wordt voorgesteld als nieuwe manager Audit/IC.
b. Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.
2
Verslagen
a Verslag van 28 augustus 2017 (bijlage 2a).
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (zie B2a) en vaststellen verslag.

b. Verslag van delegatieoverleg 26 juni 2017 (bijlage 2b, geheim).
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (zie B2d) en vaststellen verslag. Op dit document is conform artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd.
3
Ingekomen en verzonden stukken.
Ter bespreking:
– Bij punt 2: Verslag van subcommissie 28 augustus 2017 (B2a).
– Bij punt 2: Verslag van subcommissie 28 augustus 2017 (B2b, geheim).
– Bij punt 4: Raadsvoorstel Programmabegroting (B4a).
– Bij punt 4: Programmabegroting 2018 (B4b).
– Bij punt 4: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2017 (B4c).
– Bij punt 4: Tweede bestuursrapportage 2017 (B4d).
– Bij punt 6: Memo Sturing d.m.v. outcome-indicatoren (B6)
4
Programmabegroting 2018
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u vanuit een a-politieke rol vragen en opmerkingen heeft bij de programmabegroting (en bijbehorende stukken) voor wat betreft de opzet, vorm en indicatoren van de programmabegroting en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R.

Achtergrond: De subcommissie heeft eerdere jaren voor diverse zaken aandacht gevraagd en voorgaand jaar haar waardering uitgesproken voor de zaken die opgepakt zijn.

5
Presentatie Invoering Vennootschapsbelasting (Vpb).
Behandelvoorstel: Presentatie door dhr. Halsema. U kunt naar aanleiding van de presentatie vragen stellen.

Achtergrond: De ambtelijke organisatie bereidt zich voor op de invoering van Vennootschapsbelasting bij gemeenten. Dhr. Halsema zal een inkijk geven in de implicaties hiervan.
6
Memo Sturing d.m.v. outcome-indicatoren
Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Eventueel kun u vragen stellen naar aanleiding van de memo.

Achtergrond: Tijdens de subcommissie van 29 mei jl. heeft dhr. Halsema een mededeling gedaan over het sturen op outcome-indicatoren. Dhr. Gilissen heeft daarop om een memo gevraagd.
7
Vaststellen jaarplan subcommissie 2018.
Behandelvoorstel: Bijgevoegd vindt u het voorgestelde Jaarplan 2018 van de subcommissies. U kunt aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft. Wanneer dit niet het geval is, wordt u gevraagd in te stemmen met het Jaarplan 2018. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer. Het Jaarplan is afgestemd met de ambtelijke organisatie en BDO.

8
Wvttk
Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
9
Jaarplan 2017.
Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

10
Rondvraag en sluiting.