Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 22 februari 2018

Locatie:
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 16:30
Voorzitter:

1
Raadsbrief Luchtkwaliteit en gezondheid
15.00 - 16.30 uur in oude Stadhuis
Beleidsveld: Milieu, wethouder Lot van Hooijdonk

Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Sander van Waveren (CDA), Indra ten Ronde (D66), Monique Bollen (GroenLinks) en Fred Dekkers (GroenLinks)
De raadsbrief luchtkwaliteit en gezondheid bevat de uitkomsten van in opdracht door het college uitgevoerde onderzoeken. Deze uitgebreide onderzoeken hebben geresulteerd in een veelheid aan vaak domeinoverstijgende informatie. Het bevat een aantal technische bijlagen en een aantal onderzoeken naar handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving. De fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben de behoefte op een mondelinge toelichting door de onderzoekers en betrokken ambtenaren. De fracties hebben diverse (inhoudelijke) vragen bij deze diverse rapporten, met name dat van het RIVM, en willen daarom graag een technische RIB organiseren.
De partijen hebben daarnaast de volgende vragen en aandachtspunten:
- De VVD en CDA willen in het bijzonder in gesprek met de onderzoekers van het RIVM en van Royal HaskoningDHV. Tevens heeft de VVD behoefte aan een nadere toelichting van de betrokken ambtenaren op wat het college in deze brief nu concreet voorstelt of hoe de vervolgstappen er uit zien. De VVD wil ook andere experts uitnodigen om hun visie op de onderzoeken te geven.
- D66 wil graag verdiepende vragen stellen aan de ambtelijke ondersteuning over de geïdentificeerde 'kansrijke thema's', zoals die nu per wijk in kaart gebracht zijn. Dit ook met het oog op de vervolgstap die het College in gedachten heeft (verder in kaart brengen van de kansrijkheid van maatregelen), waarbij mogelijk verdere politieke duiding nodig kan (blijken te) zijn (verdere behandeling in de Commissie Stad en Ruimte).
- GroenLinks wil graag een toelichting op de geboden handelingsperspectieven en aanvullende maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Ook hoort GroenLinks graag een reflectie hierop van een expert op het gebied van gezondheid in relatie tot de leefomgeving.
- De CDA-fractie heeft ook vragen over de (globale) maatschappelijke kosten en baten van de verschillende voorstellen, waar nu alleen de kosten voor de overheid in beeld gebracht zijn. De CDA-fractie is ook benieuwd naar verdere verdieping op de verschillende onderdelen naar de mate waarin de effecten zich op straatniveau voordoen of juist breder op buurt-/wijk-/stadsniveau.
1.1
Memo gemeenteraad over Technisch vragen RIB Luchtkwaliteit