Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Mens en Samenleving - 28 juni 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op: donderdagmiddag 28 juni 2018 van 14.00 tot 16.45 uur. Voorzitter: André van Schie.
Donderdagavond 28 juni 2018 van 20.00 tot 21.40 uur. Voorzitter: Rachel Heijne.
Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (4,8MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Verslagen
Het verslag van de openbare gecombineerde commissie Mens en Samenleving van 24 mei 2018, ter vaststelling.
4
Vaststellen toezeggingenlijst
5
Voorbereiding Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
14.00-14.45 uur.
Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid - Burgemeester

Geagendeerd door Sander van Waveren, CDA, en Queeny Rajkowski, VVD.
De CDA-fractie wil graag op dit moment in het proces al met de burgemeester bespreken hoe het IVP ingevuld wordt en welke uitgangspunten gehanteerd worden.
De wijze van voorbereiding van de gesprekken met de stad is namelijk mede bepalend voor de uitkomsten. Zo wil het CDA graag dat verkeersveiligheid in het nieuwe IVP veel nadrukkelijker aandacht krijgt, met daarbij ook duidelijke indicatoren en ambities, zoals dat ook op andere terreinen het geval is.
De CDA-fractie wil bovendien graag afspreken dat er voldoende inzicht komt in de beschikbare capaciteit en de samenhang met de inzet van de gemeentelijke handhavers en toezichthouders, in lijn met de discussie daarover bij het Handhavingsprogramma 2018.
Ook wil het CDA graag een volledig overzicht van de realisatie op de doelstellingen uit het IVP 2015-2018, niet de deelselectie die in het infographic is opgenomen, waarin in ieder geval 'geweld tegen personen' en 'huiselijk geweld' zijn weggelaten in de verantwoording. Ook op de kopjes 'nieuwe ontwikkelingen en activiteiten' willen we voor bespreking van het nieuwe IVP graag een overzicht van wat gerealiseerd is en of het gewerkt heeft.
Doel bespreking:
Door nu goede afspraken te maken voor het vervolg hoopt het CDA graag ervoor te zorgen dat het IVP, wanneer dat in concept aan de raad wordt aangeboden, al beter aan de verwachtingen voldoet en de bespreking dan vlotter kan verlopen.
De fractie van de VVD sluit zich aan bij de agendering van het CDA.
5.1
Raadsbrief Trends en leidende principes Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
6
RV Vaststelling Privacyverordening gemeente Utrecht
14.45-15.00 uur
Beleidsveld: Personeel en organisatie - wethouder Voortman

In 2016 is een nieuwe Privacy verordening vastgesteld waarmee vooruit gelopen werd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2016 is vastgesteld en op 25 mei 2018 in werking is getreden. De verordening uit 2016 is een nadere uitwerking van de (toen geldende) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die per 25 mei 2018 is vervallen en vervangen is door de AVG en de uitvoeringswet AVG. Om de verordening in overeenstemming te brengen met de AVG is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.
7
Bestuurlijk deel
15.00-16.45 uur
7.1
RV Vaststelling vernieuwde Gedragscode voor burgemeester en wethouders
Bestuurlijke zaken
In de regeling zijn aanpassingen doorgevoerd die de regeling praktischer uitvoerbaar maken en nog meer de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.
7.2
RV Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden geeft het kader voor dienstreizen. Vliegen belast het klimaat en het milieu zwaar. De (hogesnelheids)trein is een goed alternatief voor reizen tot 750 kilometer. Op 7 juni 2018 heeft de Raad de motie (2018/79) "internationale dienstreizen tot 750 km per trein" aangenomen. De raad heeft daarom het college verzocht de raad voor het zomerreces een voorstel aan te bieden voor een aangepaste Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2018.
Dit voorstel voorziet hierin.
7.3
Brief van Presidium over Voorstel aanpassingen werkwijze gemeenteraad n.a.v. peiling
Op 12 april is de raad in het kader van het introductieprogramma in gesprek gegaan over de werkwijze in deze raadsperiode: ‘wat wil de raad behouden en wat kan anders of beter?’ Dit heeft een hele lijst aan ideeën en gedachten opgeleverd. De voorstellen die een meerderheid kregen zijn op 30 mei jl. door het presidium bekrachtigd en gekoppeld aan een invoeringsdatum.
De voorstellen die discussie opriepen worden hierbij voorgelegd aan de commissie Men en Samenleving in het bestuurlijk dagdeel.