Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 27 augustus 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte die wordt gehouden op
- dinsdagavond 25 augustus 2015 van 20.00 - tot 23.15 uur
- donderdagmorgen 27 augustus 2015 van 09.30 - 12.30 uur
- donderdagmiddag 27 augustus 2015 van 14.00 - 17.45 uur
- donderdagavond 27 augustus 2015 van 20.00 - 23.30 uur
Bundel:
pdf Agendabundel (80,9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Verslag van de openbare vergadering van 9, 11, 16 en 18 juni
4
Ingekomen stukken
5
Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten en vragen t.a.v. de toezeggingenlijst aan de portefeuillehouder(s)
12
Commissie S&R brief informatie Kerkenvisie
Geagendeerd door de fracties van de ChristenUnie, CDA en D66. De fracties van de ChristenUnie, CDA en D66 willen tijdens de commissievergadering in gesprek met de wethouder en de andere fracties, over hoe het behoud van Utrecht als mooie Kerkenstad kan worden veiliggesteld. De fracties zien Utrecht als een stad van Kennis en Cultuur, waarbij het religieuze erfgoed een belangrijke waarde heeft voor vele inwoners.
13
SV 2015, nr. 75 over bomenkap Zuilen, met antwoord
Geagendeerd door GroenLinks, D66, PvdD en CU. De partijen willen met het college en andere partijen van gedachten wisselen over de stand van bomen in Utrecht, manieren om de conditie en de gemiddelde levensduur van bomen te verhogen, en in het algemeen de bomenstand in Utrecht te verbeteren.
13.b
SV 2015, nr 19 over “Veel bomen ten onrechte op de Vellijst”, met antwoord
13.c
SV 2014, nr. 140 over bomenkap Europaweg, met antwoord
13.d
M129 Sprietjes of dikke bomen?
14
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Geldof
15
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Everhardt
16
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Kreijkamp
17
Vaststelling bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad
Voor de behandeling van dit punt zijn ook de leden van de commissie Mens en Samenleving uitgenodigd. Het bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad maakt de realisering van maximaal 162 werkruimten voor raamprostitutie mogelijk, geconcentreerd op één locatie, conform het besluit van 10 april 2014 van de gemeenteraad. Het bestemmingsplan regelt ook de bijbehorende voorzieningen en voorkomt dat op de oude locatie prostitutie kan terugkeren door de bestemming ter plaatse van de voormalige prostitutieboten te wijzigen in een bestemming Water zonder mogelijkheid voor prostitutie.
18
Vaststelling bestemmingsplan Prinses Máxima Centrum, De Uithof
De hoofddoelstelling van dit bestemmingsplan is om nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum mogelijk te maken. Het geldende bestemmingsplan De Uithof laat genoemde ontwikkeling niet toe.
19
Vaststelling bestemmingsplan Actualisering Zandweg-Castellumlaan, De Meern
Het plangebied Actualisering Zandweg-Castellumlaan, De Meern maakt onderdeel uit van het historische hart van De Meern. Het plangebied wordt begrensd door Castellum Novum aan de noordzijde, door Zandweg 14a aan de westzijde en door de Zandweg en de Leidsche Rijn aan de oost- en zuidzijde. Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel de totstandkoming van een actuele juridisch planologische regeling die de verkoop van gronden die in eigendom van de gemeente zijn mogelijk maakt. Het bestemmingsplan richt zich voornamelijk op beheer van de bestaande situatie en op het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.
20
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Van Esveldstraat vanwege tussenuitspraak Raad van State
Bij besluit van 30 oktober 2014 (2014-78) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Van Esveldstraat, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o." vastgesteld. Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een appartementengebouw met bijbehorend terrein en een nieuw schakelstation na sloop van de huidige bebouwing. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 17 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde (motiverings)gebreken te herstellen en het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen.
21
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Jansen
22
Cie S&R: Queeckhovenplein
Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA fractie wil graag in discussie gaan met het college waarom het college voor forse vermindering van het aantal sociale huurwoningen kiest, terwijl zij erkent dat het tekort aan betaalbare huurwoningen toeneemt. Verlaging van 200 sociale huurwoningen naar 42 is onbegrijpelijk. Tevens is de fractie benieuwd naar de mening van de andere fractie over de forse verlaging van de sociale huurwoningen. In de commissie wil de fractie van de PvdA van het college horen of er nog ruimte is om hoge duurzaamheidsdoelstellingen aan het project te formuleren door meer 0 op de meter woningen te laten realiseren. De fractie vraagt zich ook af waarom het college het SPvE niet als een raadsvoorstel naar de raad heeft gestuurd. In de commissie hoort de fractie graag van het college welke ruimtelijke consequenties er zijn voor de bewoners. Het is D66 gebleken dat de corporatie Mitros en de gemeente slechts beperkt en inmiddels jaren geleden in gesprek zijn geweest met omwonenden van de Queeckhovenpleinbuurt. Er ligt nu een substantieel ander plan dan waar destijds sprake van zou zijn. D66 wil met name daarover het debat voeren met de andere partijen in de raad en het college.
23
Cie S&R: Evaluatie omzettingsbeleid en bouwkundig woningsplitsingsbeleid
Geagendeerd door PvdA, Student & Starter, D66, ChristenUnie, CDA en GroenLinks In de commissie wil de PvdA met andere fractie in debat gaan over aanvullende maatregelen die nodig zijn om gevolgen van omzettingen en splitsingen te beperken voor de bewoners. De fractie is ook erg benieuwd naar de mening van andere fracties wat zij van de evaluatie vinden. Student & Starter wil graag met de wethouder en andere fracties in debat over aanpassing van het splitsings- en omzettingsbeleid. De gemiddelde huishoudsamenstelling in Utrecht verandert en de vraag naar kleinere woningen neemt toe. De fractie ziet splitsing en omzetting van panden dan ook niet als een probleem, maar als een wenselijke en onvermijdelijke ontwikkeling en wil graag in debat over hoe de gemeente het beste kan waarborgen dat de veranderende wijken zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners prettige plekken zijn om in te wonen. D66 agendeert deze commissiebrief omdat er behoefte is om met de andere raadsfracties en de wethouder te spreken over de toekomst van omzetten en splitsen in Utrecht. Het voornemen van het College om de regelgeving in meer algemene zin, en minder gebiedsgericht te organiseren wordt door D66 toegejuicht, maar het is zaak dat er niet onnodig veel belemmerende regels komen. ChristenUnie en CDA willen met bewoners en huiseigenaren in gesprek over de evaluatie en bestaande knelpunten. Voorts willen zij met de andere fracties en wethouder in gesprek over ruimte binnen en aanvullend op het bouwbesluit, om overlast van splitsen en omzetten te beperken en bezwaren hiertegen een andere weging te geven. GroenLinks zou graag het omzettings- en splitsingsbeleid bespreken met andere raadsfracties en de wethouder. Wellicht is het goed om juist meer maatwerk te leveren per wijk of buurt. Of zorgt dit voor teveel onwenselijke regelgeving?
24
Cie S&R: Stand van zaken Actieplan Middeldure Huur
Geagendeerd door D66. D66 acht het van belang om duidelijk te krijgen waar de ambities van de raad precies liggen in dit dossier. Tevens wil het bespreken welke concrete stappen er gezet kunnen worden om meer woningen in het middeldure segment te realiseren
25
Cie S&R: Commissiebrief huurovereenkomst MCU
Geagendeerd door PvdA fractie samen met PvdD, CU, GroenLinks, D66, SP De fracties vinden enkele antwoorden op hun vragen onvoldoende. Tevens willen zij met de andere fracties en het college in debat over de inhoud van het huurcontract. In het antwoord bij vraag 7 erkent het college dat het wel duidelijk is dat de omgeving enige hinder ondervindt als gevolg van het motorcrossen. Welke oplossingen heeft het college voor de geconstateerde hinder/overlast. Het college gaat in gesprek met bewoners van de wijk Zuilen, de motorcrossclub, de Industrieverenging Lange Weide om te bezien of het mogelijk is om tot een breder gedragen invulling van de vergunningsruimte te komen. De fracties hopen dat het gesprek vóór de commissiebehandeling plaatsvindt en de uitkomsten vóór de commissiebehandeling aan de raad worden gestuurd.