Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 20 september 2018

Locatie: Wijkbureau Overvecht en Varrolaan 100
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (53,6MB)

1
RV Vaststelling Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) en vrijgave voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Locatie: Wijkbureau Overvecht
Adres: Zamenhofdreef 17
Tijdstip: 9.30-11.00 uur
Beleidsveld: Openbare Ruimte/Mobiliteit/ Portefeuille: Lot van Hooijdonk

Agenderenden: Susanne Schilderman (D66), Thijs Weistra (GroenLinks), Bulent Isik (PvdA), André van Schie (VVD), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Tim Schipper (SP), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), David Bosch (PVV), Sander van Waveren (CDA).

Volgens de fracties kan deze Raadsinformatiebijeenkomst worden gecombineerd met het werkbezoek op locatie waar de commissie voor uitgenodigd is namens DROOM.
Om Utrecht nu en in de toekomst bereikbaar te houden is het van belang dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) goed doorstroomt. Terwijl dit ingepast wordt in een ontwerp wat voldoende kwaliteit en leefbaarheid waarborgt. Op deze manier hebben omwonenden het minst last van fijnstof, geluidsoverlast en een onveilige leefomgeving en kan er een verbinding worden gecreëerd met het park ten noorden van de NRU.
De fracties willen tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst advies inwinnen over de gevolgen en mogelijke inpassing voor de varianten met verdiepte verkeerspleinen en als dat niet later niet mogelijk blijkt, fly-overs. Verder zijn de fracties benieuwd naar de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn.
Daarnaast willen de fracties graag van het plan weten of de doorstroming optimaal is, Overvecht bereikbaar blijft en de verkeersveiligheid voor overstekend langzaam verkeer verbetert.
Graag zouden de fracties ook een ambtelijke toelichting krijgen zowel vanuit de gemeente en indien nodig ook vanuit de provincie en de rijksoverheid. In deze toelichting willen de fracties graag geïnformeerd worden over onder anderen de effecten op het geluidsniveau, luchtverontreiniging en doorstroming bij de mogelijke verdiepte kruisingen en fly-overs en de mogelijkheden om hiervoor mitigerende maatregelen te nemen. Graag zien de fracties deze effecten per verdiepte kruising of fly-over uitgewerkt.
De fracties willen ook graag een doorkijkje in de manier waarop de bereikbaarheid zich tijdens de bouwwerkzaamheden verhoudt tot andere infraprojecten in en rond de stad en hoe in deze periode zo min mogelijk overlast en reistijdverlies voor de reizigers en bewoners gaat zorgen.
2
Werkbezoek aan DROOM (alleen voor raadsleden)
Vertrek fietstocht; locatie Wijkbureau Overvecht
Adres: Zamenhofdreef 17
Tijdstip: 11.00-12.30 uur

Aansluitend op de technische RIB in het wijkbureau Overvecht is er van 11.00 – 12.30 uur een werkbezoek voor raadsleden.
De kerngroep DROOM (DeRandweg Overvecht Op Maat) heeft het initiatief genomen om op locatie inzicht te geven in de
impact van de plannen. DROOM bestaat uit betrokken bewoners en belanghebbenden en volgt al sinds 2010 de plannen.
Zij heeft gepleit voor een participatietraject waar de gemeente gehoor aan heeft gegeven. De kerngroepleden zitten allen in de adviesgroep voor de planstudie NRU en zij hebben andere adviesgroepleden betrokken bij de organisatie van het werkbezoek. DROOM wil dat de NRU zoveel mogelijk wordt verdiept, waarbij in de minimale variant alle pleinen worden uitgevoerd met een verdiepte onderdoorgang.
De adviesgroep was in december 2017 eensluidend in hun advies over het IPvE/FO en adviseerde om pas te beginnen aan de opwaardering als alle
pleinen met een verdiepte onderdoorgang uitgevoerd kunnen worden. In het IPvE/FO ontbreken essentiële punten en de adviesgroep wil daar aanvullend advies over geven. Die informatie is nodig om een betere beslissing te nemen voor de wijk. In 2014 is door de gemeente toegezegd dat
de opwaardering een verbetering moet worden voor de wijk Overvecht. Als de NRU niet met drie verdiepte pleinen uitgevoerd kan worden, wordt dat niet waargemaakt en is het beter om te wachten totdat er wel voldoende budget is. Bewoners en raadsleden gaan op de fiets de locaties
Henri Dunantplein en Gandhiplein bezoeken.
3.1
Technische Briefing M & S onderwerpen programmabegroting
Locatie: Varrolaan 100/ Kamer 503
10.00 - 11.00 uur: Onderwijs (incl Bibliotheek), Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd, Volksgezondheid, Sport.
11.15 - 12.15 uur: Bewoners en bestuur (incl Wijkgericht werken en publiekdienstverlening), Werk en inkomen, cultuur, Veiligheid (Openbare orde en veiligheid).3.2
Technische briefing S&R onderwerpen programmabegroting
Locatie: Varrolaan 100/ Kamer 503
20.00 - 21.00 uur: Bereikbaarheid, Vastgoed, Monumenten en erfgoed, Openbare ruimte en groen (incl. dierenwelzijn en afval).
21.15 - 22.15 uur: Duurzaamheid (milieu + energie + circulaire economie), Economie en stadspromotie, Wonen en restant Stedelijke ontwikkeling (exclusief Grondexploitatie)
4
Harmonisatiewet peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
Locatie: Varrolaan 100/ Kamer 502
Tijdstip: 20.00 -21.30 uur
Beleidsveld: Onderwijs / Portefeuille: Anke Klein

Agenderenden: Peter van Corler (GroenLinks), Sander van Waveren (CDA) en Mohammed Saiah (D66), Rachel Streefland (CU) en Tessa Sturkenboom ( S&S)
De fracties willen geïnformeerd worden over de wijze waarop de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Utrecht vorm krijgt en over de gevolgen voor de voorschoolse educatie. De wethouder heeft de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota toegezegd de raad hier op korte termijn over bij te praten. Tevens willen deze fracties Spelenderwijs Utrecht en kinderopvangorganisaties die actief zijn, de ruimte geven om hun visie te vertellen.
Gezien de beperkte tijd die beschikbaar is om de harmonisatie op tijd in orde te brengen, zien de fracties 20 september als een geschikt moment voor deze RIB.