Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:




link naar deze pagina

Gemeenteraad - 20 september 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (27,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda en lijst van ingekomen stukken
2
Bekrachtiging geheimhouding:
Bekrachtiging geheimhouding:
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, de door het college opgelegde geheimhouding zoals in de bijlage opgenomen te bekrachtigen.
3
Notulen gemeenteraad 5 juli 2018
4
Notulen Vragenuur 12 juli en 30 augustus 2018
5
Afscheid Gerard Bukkems, lid Rekenkamer Utrecht
6
Actuele motie(s)
7
Vaststelling van de Privacyverordening gemeente Utrecht
Wethouder Voortman
Status: A

8
Vaststelling van de verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Utrecht 2018
Wethouder Everhardt
Status: A

De fractie van de VVD verzoekt om de A- status voor dit voorstel in te trekken en dit voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27 september. De A-status was onder toezegging van een memo van het college.
8.1
Memo gemeenteraad over Aangepaste Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen
9
Voorstel inzake de zienswijzemogelijkheid eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018
Wethouder Everhardt
Status: A
10
Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
Wethouder Van Hooijdonk
Status: A
11
Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2018
Wethouder Klein
Status: A
12
Debat Onderwijshuisvesting
Wethouder Klein
Geagendeerd door: VVD, SBU, PVV, S&S , CDA, D66, PvdA, DENK, GL en de CU
Indicatieve tijd: 120 min

Op 5 juli jl. heeft het college het besluit genomen Al Arqam huisvesting te verlenen in de locatie van de Klimroos. Graag willen de fracties van de VVD, SBU, PVV, S&S en CDA in het debat terugblikken op de gang van zaken en de impact die het heeft gehad op scholen, ouders en kinderen. Daarbij willen ze met name ingaan op de informatievoorziening, (de voorbereiding van) het besluitvormingsproces en de verschillende scenario’s die zijn afgewogen, alsmede de consequenties hiervan. De fracties vragen het college om tijdens het debat te reflecteren op het eigen handelen en daarop te reageren. Voorts is het debat bedoeld hoe het beheer van en toewijzen van vastgoed aan scholen in de toekomst anders ingericht zou kunnen worden en om stil te staan bij de actuele situatie van de Klimroos en Al Arqam.

De agenderende partijen D66, PvdA, DENK, GL en de CU zouden graag in gesprek willen met overige partijen en het college om terug te blikken op het proces inzake de casus de Klimroos/Al Arqam, en om een blik naar voren te werpen om te bespreken hoe ze voortaan sneller duidelijkheid kunnen geven aan alle partijen. Ook willen ze van het college horen hoe de stappen eruit zien de komende tijd naar mogelijke nieuwe huisvesting.
12.1
Raadsbrief Procesbeschrijving en vooruitblik huisvesting basisscholen Al Arqam en De Klimroos
13
Vaststelling aangepaste omgevingsvisiekaart Lombokplein
Wethouder Everhardt
Status: B
Indicatieve tijd: 15 min


De fractie van de Partij voor de Dieren heeft aangegeven dat de B-status van dit voorstel gewijzigd kan worden in een A-status.