Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 11 januari 2018

Locatie: diverse locaties, zie agenda
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:

1
Raadsbrief Eindrapportage Doorlichting Programma Vastgoed
Tijd: 13.30 - 14.30 uur
Beleidsterrein: Vastgoed - wethouder Jansen
Locatie: oude stadhuis
Geagendeerd door: Bert-Jan Brussaard (CDA), Lars Roodenburg (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Thijs Weistra (GroenLinks) en Bülent Isik (PvdA)
Bovengenoemde partijen willen een technische RIB over de eindrapportage doorlichting programma vastgoed incl. presentatie en de mogelijkheid tot het stellen van verduidelijkende/verdiepende vragen aan de opstellers van het rapport (Eiffel) en de raadsbrief (ambtenaren).
2
Het Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 2017
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Beleidsterrein: Grondzaken - wethouder Geldof
locatie: oude stadhuis

De subcommissie wil graag in een technische briefing ingaan op de implicaties van de (technische) wijziging van het Grondbeleid.
Het grondbeleid is een middel om doelstellingen op het gebied van gezonde duurzame verstedelijking, volkshuisvesting, economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te kunnen realiseren. De Nota Grondbeleid is een technische actualisatie van de huidige nota waarin de in de afgelopen periode genomen besluiten door de raad met betrekking tot het grondbeleid een plek hebben gekregen alsmede de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving.
3
Rekenkameronderzoek: ‘Beperkt in beeld. Een onderzoek naar debegeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking’
Tijd: 15.30 - 16.30 uur
Beleidsterrein: Werk en Inkomen, wethouder Everhardt en WMO, wethouder Diepeveen
Locatie: oude stadhuis

De Rekenkamer Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar Jongeren met een arbeidsbeperking.
Op dinsdag 19 december 2017 is dit rapport openbaar gemaakt en met persbericht onder de aandacht van de pers gebracht. Het rapport is ook beschikbaar via de website van de Rekenkamer Utrecht.
Het rapport wordt op de openbare raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 11 januari 2018 aan de raad gepresenteerd door Gerard Bukkems, lid van de Rekenkamer Utrecht.
Behandeling in de commissie Mens en Samenleving zal op 25 januari plaatsvinden
4
Expertmeeting van afval naar grondstof, in heel Utrecht
Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Beleidsveld: Openbare ruimte, wethouder Geldof
Locatie: Stadskantoor 11e verdieping

Agenderenden: mw. Uringa (ChristenUnie), mw. Bollen (GL), mw. van Esch/ dhr. van Heuven (PvdD) en dhr. Sienot (D66)

De fracties van CU, GL, PvdD en D66 willen een inspirerende expertmeeting organiseren rondom het thema afval waarbij wetenschappelijke inzichten en innovatie op het gebied van schoon, afvalscheiding en -inzameling centraal staan. De onderstaande vragen komen aan bod:
1. Hoe verminderen we de hoeveelheid restafval in alle wijken van Utrecht?
2. Hoe bevorderen we hergebruik van grondstoffen binnen de stadsgrenzen?
3. Welke vernieuwende ideeën en initiatieven kunnen we uit de stad ophalen op het gebied van nudging, circulair gebruik, inrichting openbare ruimte etc. ?
4. Welke (wetenschappelijke) inzichten zijn voorhanden op het gebied van bron- en nascheiding en de inzameling van plastic, blik en pak (PGB)?

De opgedane ideeën en kennis worden gebundeld en bieden we ter inspiratie aan aan de nieuwe raad en aan het college als input voor de nieuwe grondstoffennota die in 2018 wordt opgesteld.

4.1
Presentaties en films
4.2
Verslag Expertmeeting van afval naar grondstof in heel Utrecht
5.1
Raadsbrief Evaluatie Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg
Tijd en locatie:
19.50 - 20.00 uur : verzamelen bij viaduct (hoek Schutstraat)
20.00 - 20.15 uur: wandeling deel van de Straatweg
20:15 - 22.00 uur: in de Julianaschool (nr. 239A) reguliere raadsinformatiebijeenkomst

Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid, Openbare ruimte en groen - wethouders Everhardt en Geldof

Geagendeerd door Maarten van Ooijen , CU mede namens Marloes Metaal, CDA en Queeny Rajkowski, VVD.
De ChristenUnie, CDA en VVD willen n.a.v. het de ‘raadsbrief evaluatie ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg’ met betrokken bewonersverenigingen en ondernemers doorpraten over ontwikkeling met betrekking tot veiligheid en overlast. Uit eerdere onderzoeken weten de fracties dat bewoners en passanten criminaliteit als eerste aangepakt willen zien. In de evaluatie lezen ze positieve berichten en goed nieuws. Criminaliteit wordt langzaam aan teruggedrongen. Het college heeft onder andere veel nieuwe maatregelen (die nog niet waren benoemd in de ontwikkelstrategie) ingezet om het tij te keren, zoals aanpak ondermijning, cameratoezicht en de overlasttelefoon.
Met de brief willen de agenderende fracties graag van de bewoners en de betrokken organisaties horen hoe zij terugkijken over (met name) de veiligheidsontwikkeling en leefbaarheid van de Amsterdamsestraatweg. De fracties willen graag hun input ophalen om de verbeteringen nog verder te versterken. Ze denken bij een gesprek in ieder geval aan:
- De wijkraad
- Ondernemers
- Bewoners(groepen)
5.2
Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg
Tijd en locatie:
19.50 - 20.00 uur : verzamelen bij viaduct (hoek Schutstraat)
20.00 - 20.15 uur: wandeling deel van de Straatweg
20:15 - 22.00 uur: in de Julianaschool (nr. 239A) reguliere raadsinformatiebijeenkomst

Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid, Openbare ruimte en groen - wethouders Everhardt en Geldof

Geagendeerd door Maarten van Ooijen , CU mede namens Marloes Metaal, CDA en Queeny Rajkowski, VVD.
De ChristenUnie, CDA en VVD willen n.a.v. het de ‘raadsbrief evaluatie ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg’ met betrokken bewonersverenigingen en ondernemers doorpraten over ontwikkeling met betrekking tot veiligheid en overlast. Uit eerdere onderzoeken weten de fracties dat bewoners en passanten criminaliteit als eerste aangepakt willen zien. In de evaluatie lezen ze positieve berichten en goed nieuws. Criminaliteit wordt langzaam aan teruggedrongen. Het college heeft onder andere veel nieuwe maatregelen (die nog niet waren benoemd in de ontwikkelstrategie) ingezet om het tij te keren, zoals aanpak ondermijning, cameratoezicht en de overlasttelefoon.
Met de brief willen de agenderende fracties graag van de bewoners en de betrokken organisaties horen hoe zij terugkijken over (met name) de veiligheidsontwikkeling en leefbaarheid van de Amsterdamsestraatweg. De fracties willen graag hun input ophalen om de verbeteringen nog verder te versterken. Ze denken bij een gesprek in ieder geval aan:
- De wijkraad
- Ondernemers
- Bewoners(groepen)
6
Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Beleidsterrein: Economie, wethouder Kreijkamp
Locatie: oude stadhuis

Agenderende: mw. Bouazani (PvdA), dhr. Weistra ( GroenLinks), mw. van Esch (PvdD) en dhr. Verschuure (D66).
In de Raadsinformatiebijeenkomst willen de fracties graag een technische toelichting over de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe ontwikkelingskader.
Daarnaast willen zij bewoners / belanghebbenden de gelegenheid geven hun mening over het nieuw kader met de raad te delen.