Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 6 september 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op: donderdagmiddag 6 september 2018 van 14.00-16.40 uur donderdagavond 6 september 2018 van 20.00-22.15 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het middagdeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (26,9MB)

1
Heropening vergadering
10
Raadsvoorstel Kredietverstrekking Restauratie Domtoren
20.00-20.30 uur
Beleidsveld: Vastgoed - wethouder Everhardt

De Monumentenwacht heeft in 2015 geconcludeerd dat de Domtoren dringend een restauratie behoeft. Het college stelt voor deze restauratie in één keer uit te voeren om zo kosten te besparen. De laatste restauratie in 1975 is slechts ten dele uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn nu hogere kosten voor de restauratie benodigd dan eerder geraamd.
Voor het starten van de bouwvoorbereidingsfase en het uitvoeren van de restauratie van de Domtoren is kredietverstrekking door de gemeenteraad nodig.
Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure voor een aannemer/bouwteampartner die de restauratie uit gaat voeren. Verwacht wordt dat de gunning van de opdracht in oktober 2018 kan plaatsvinden en dat de restauratie medio 2019 (na steigerbouw) kan starten. De architect schat de benodigde restauratietijd op 5 jaar. De opgestelde meerjarenbegroting in deze kredietaanvraag voor de restauratie loopt tot en met 2024.
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 33.430.000 (ex btw) ten behoeve van de restauratie van de Domtoren. Voorgesteld wordt verder de in de Voorjaarsnota 2018 gereserveerde bedragen voor de kapitaallasten van 2019 tot en met 2024 op te sparen en te storten in de Vaste Activa Reserve ter dekking van de kapitaallast vanaf 2025.
Voorgesteld wordt tot slot de afschrijvingstermijn aan te passen van 30 naar 40 jaar en de tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de bijlage "stichtingskosten 2017-2025" op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.
11
Raadsvoorstel Invoering betaald parkeren Smaragdplein
20.30-21.30 uur
Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk

Op 23 mei stuurden winkeliers van het Smaragdplein een brandbrief naar de gemeenteraad over de parkeersituatie in hun winkelcentrum sinds het invoeren van betaald parkeren ten noorden van het winkelcentrum. Naar aanleiding van mondelinge vragen van Tim Schipper (SP), Sander van Waveren (CDA), Rick van der Zweth (PvdA) en André van Schie (VVD) heeft het college aangegeven hiermee aan de slag te gaan en de raad daarover te informeren. Omdat de oplossing voor dit gebied een maatwerkoplossing is die buiten het bestaande beleid valt wordt de raad gevraagd hierover te besluiten. Het voorstel is in overleg met winkeliers van het Smaragdplein en direct omwonenden tot stand gekomen.
12
Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
21.30-21.45 uur
Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk

De gemeente Utrecht is ten behoeve van de recreatievoorzieningen voor onze inwoners deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. Een wijziging van een gemeenschappelijke regeling dient unaniem door alle deelnemende gemeenteraden en provinciale staten vastgesteld te worden. De Utrechtse gemeenteraad heeft bij besluit van 30 november 2017 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) Plassenschap Loosdrecht e.o. Het besluit betrof wijziging van de GR naar aanleiding de herziende Wet gemeenschappelijke regelingen (2015). De gemeente Wijdemeren heeft goedkeuring onthouden aan de voorgestelde wijziging, omdat zij een kleine wijziging in de eigen vertegenwoordiging door wil voeren. Daarom is in maart 2018 een aangepast wijzigingsvoorstel voorgelegd aan alle deelnemers. De gemeente Utrecht heeft per abuis over dit wijzigingsvoorstel nog geen besluit genomen. Vervolgens is in juli 2018 aan alle deelnemers voorgesteld een artikel uit de gemeenschappelijke regeling over publicatie van de verordening om efficiencyredenen te schrappen.

Concreet omvat het nu voorliggende wijzigingsvoorstel een ander ledenaantal en aantal stemmen voor de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren zonder dat de stemverhoudingen in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hiermee wijzigen en de instelling van een eigen publicatieblad van het Plassenschap.
13
Rapportage Dierenwelzijn
21.45-22.15 uur
Beleidsveld: Dierenwelzijn - wethouder Van Hooijdonk

Geagendeerd door Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Het Jaarverslag Dierenwelzijn is nu opgenomen in het Duurzaamheidsverslag, met als motivering dat dierenwelzijn portefeuille overstijgend is en meerdere beleidsterreinen bevat. Met dat laatste is de Partij voor de Dieren het eens, maar met het eerste niet. In ieder geval niet in deze vorm, met als reden: “Om duurzaamheid in de volle breedte en integraliteit te laten zien is dit jaar het jaarverslag Dierenwelzijn opgenomen.” Dierenwelzijn omvat zoveel meer dan duurzaamheid en valt ook onder beleidsterreinen als Openbare Ruimte en Groen, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie, Ruimtelijke Ordening, Cultuur etc. etc. Er missen ons inziens dan ook veel aspecten die er vorig jaar wél instonden en ook zaken die sowieso missen als het gaat om dierenwelzijn. De fractie van de PvdD gaat het in de commissie dus over dierenwelzijn hebben.
De Partij voor de Dieren wil dat het college dierenwelzijn écht serieus neemt en nu écht meeneemt in alle beleidsterreinen. De fractie wil een uitgebreider – apart - verslag van het dierenwelzijn in Utrecht van het afgelopen jaar, zoals de raad is toegezegd door het college in 2015. De PvdD wil dat meerdere aspecten worden meegenomen, zoals de inspanningen om dierenleed tegen te gaan bij evenementen, bij inkoop, door verkeer etc. Tijdens de commissie zal de Partij voor de Dieren hier een aantal voorstellen voor doen. De fractie gaat er hierbij van uit dat de wethouder Dierenwelzijn en Groen ook dierenwelzijnsaspecten die andere beleidsterreinen bestrijken bespreekt met haar collegegenoten (zoals openbare ruimte en inkoop).
13.1
Raadsbrief Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Utrechtse Energie