Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Subcommissie Controle en Financien - 30 augustus 2018

Locatie: Varrolaan 100, kamer 7.17
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: Dimitri Gilissen
Bundel:
pdf Agendabundel (1,7MB)

1
Opening en mededelingen; vaststellen agenda.
Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.
2
Vaststellen verslag van 4 juni 2018
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag. Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen.
3
Ingekomen en verzonden stukken.
Ter bespreking:
- Bij punt 2: Verslag van subcommissie (2a).
- Bij punt 4: 2e Technische Begrotingswijziging (4a t/m b).
- Bij punt 6: Notitie meerwerkdiscussie opdrachtbevestiging controle 2018 (6a) en de Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2017 (‘jaarplan’) incl. concept-raadsvoorstel (bijlage 6b t/m d, inclusief geheime bijlage B6c).
- Bij punt 7: Discussienotitie adviesrol accountant (7a).
- Bij punt 9: Jaarplan subcommissie 2018 (9a).
4
Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2018
Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u
nog vragen en opmerkingen heeft bij de 2e Begrotingswijziging 2018.

Achtergrond: Jaarlijks bespreekt de subcommissie de Technische Wijzigingen op de
begroting. Aandachtspunt is de technische herkenbaarheid van de wijzigingen.
5
Bespreken voortgang/ afronding controle 2017
Behandelvoorstel: Bespreken van de uitgevoerde controle. De accountant licht toe hoe de controle is verlopen en welke bijzonderheden er te melden zijn. Het college krijgt ook de ruimte hier op te reageren.
6
Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2018 (‘jaarplan’) incl. concept-raadsvoorstel
Behandelvoorstel: Toelichting door de accountant. Aangeven of u in kunt stemmen met het door BDO voorgestelde meerwerk. Zie voor meer toelichting de vertrouwelijke notitie Meerwerkdiscussie opdrachtbevestiging controle 2018 (6a), de opdrachtbevestiging (6b), en in het bijzonder de daarin opgenomen speerpunten voor 2018, de vertrouwelijke Prijsbijlage (6c), het raadsvoorstel (6d). Op de Prijsbijlage bij de opdrachtbevestiging (6c) is conform artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd.
7
Stand van zaken aanbesteding accountant en invulling adviesrol accountant
Behandelvoorstel: De voorzitter en de commissiegriffier geven een toelichting op de stand van zaken rond de aanbesteding van de nieuwe accountant. Daarnaast is op verzoek van dhr. Van Déun een discussienotitie over de adviesrol van de accountant opgenomen op de agenda (B7a). Aan de hand van de discussienotitie wordt de subcommissie gevraagd een keuze maken over de invulling van de adviesrol door de accountant.
8
Wvttk.
Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
9
Jaarplan 2018
Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd (Jaarplan subcommissie 2018 9a). Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats op de Varrolaan, kamer 7.17.
10
Rondvraag en sluiting