Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 21 januari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die
wordt gehouden op:
- donderdagochtend 14 januari 2016 van 09.30 - 13.00 uur
- donderdagochtend 21 januari 2016 van 09.30 tot 12.15 uur
- donderdagmiddag 21 januari 2016 van 14.00 tot 17.15 uur
- donderdagavond 21 januari 2016 van 20.00 tot 22.45 uur
- dinsdagavond 26 januari 2016 van 20.00 - 23.45 uur
Bundel:
pdf Agendabundel (57,9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Ingekomen stukken
4
Verslagen
5
Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten en vragen t.a.v. de toezeggingenlijst aan de portefeuillehouder(s)
11
Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra
Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.
12
Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht (verzonden 09102015)
Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.
13
Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp
Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.
14
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Kreijkamp
15
Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80
De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.
16
Cie S&R Afronding beeindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht (verzonden 11112015)
Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.
17
Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2
Geagendeerd door de PvdA en ChristenUnie. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht. Tijdens de RIA werden door de insprekers een aantal mogelijke aanpassingen gesuggereerd en in de loop van de week na de RIA werd ook duidelijk dat in Leidsche Rijn veel vragen leven over de voorgestelde wijzigingen. De ChristenUnie zou deze graag met de raad en het college bespreken zodat ze betrokken kunnen worden bij de reactie van het college.
18
Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn
Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.
18.b
Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied (verzonden 03112015)
19
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten Van Hooijdonk
20
Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw
De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.
21
BOO Jaarbeursterrein
De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over grondoverdracht, financien en het herontwikkelen van delen van het gebied. de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein. de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal. de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop. de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente. de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs. verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan. de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie. zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.
22
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Everhardt