Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 februari 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

De vergadering bestaat uit 3 delen:
van 09.30 - 13.00 uur
van 14.00 - 17.00 uur
van 20.00 23.00 uur
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Bekrachtiging geheimhouding:
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op de:
* Geheime bijlagen bij de raadsbrief woningblokken Kanaleneiland met het kenmerk: 5098728/180130.
Er is permanente geheimhouding opgelegd ex artikel 55 lid 1 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet, conform artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wob. Het openbaar maken schaadt de financiële positie van de gemeente ten opzichte van private partijen waarmee zij privaatrechtelijke afspraken moet maken en bevat bedrijfsgevoelige informatie van derden.
3
Notulen Vragenuur 25 januari 2018
4
Geheime notulen raadsvergadering 1 februari 2018 (Openbaar gemaakt d.d. 8 februari 2018)
5
Actuele moties
6
Voorstel inzake de Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)
Wethouder Jansen
Status: B
Indicatieve spreektijd: 90 minuten

Dit agendapunt is doorgeschoven van de raadsvergadering van 1 februari 2018.
6.1
Raadsbrief Milieueffectrapportage en Ruimtelijke Agenda Merwedekanaalzone
7
Vaststelling van het bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 4, defensieterrein
Wethouder Geldof
Status: A


Dit agendapunt is doorgeschoven van de raadsvergadering van 1 februari 2018.
8
INTERPELLATIEDEBAT
De maatschappelijke impact en de gevaren van de autobranden tussen Kerst en de jaarwisseling zijn groot. Het is een jaarlijks terugkerend dieptepunt tijdens de feestelijkheden. Dit jaar werd nota bene een rolstoelbusje in brand gestoken. Elk jaar hoort de Raad, terecht, dat "alles op alles gezet wordt" om de autobranden tegen te gaan. De D66-fractie heeft na contacten met slachtoffers van de autobranden signalen die strijdig zijn met deze bewering:
• er zou niet gerechercheerd worden, zelfs niet als er duidelijke sporen zijn;
• ook het doen van aangifte wordt niet bevorderd.

D66, CDA en VVD willen daarom met de burgemeester in debat over:
• duiding van de inzet die is gedaan, in het bijzonder gelet op bovenstaande geluiden;
• de resultaten van zijn inspanningen tot op heden om autobranden tegen te gaan en eventuele wijzigingen van de inzet richting de komende feestdagen;
• zijn interpretatie in brede zin van ‘alles op alles zetten’ en over het doen van aangifte, in de wetenschap dat er, voor zover ons bekend, ten tijde van de agendering nog geen enkele dader is opgepakt;
• zijn aankondiging vanaf juni niet meer over autobranden te willen spreken omdat media-aandacht brandstichting zou bevorderen.

De brief van de burgemeester van 1 januari 2018 betrekken zij bij dit debat.

Indicatieve spreektijd: 90 minuten
9
SPOEDDEBAT
De commissie S&R heeft eerder in een besloten vergadering gedebatteerd over de stand van zaken van Uithoflijn. Inmiddels zijn alle stukken openbaar gemaakt en willen de fracties van PvdA, SP, D66, VVD, GL, SBU, PvdD en GrLi graag op kort termijn het debat in de openbaarheid afronden, gericht op besluitvorming.

De beraadslaging zou zich wat deze fracties betreft kunnen richten op:
• De samenwerking met de projectorganisatie Uithoflijn, en de provincie Utrecht;
• De lessen die te trekken zijn uit deze casus;
• De mogelijkheden die er zijn om de gevolgen te beperken voor reizigers tot aan ingebruikname van de Uithoflijn.

SP en GL willen bovendien graag ingaan op:
• De verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende contractpartners in het stationsgebied en de samenwerking binnen de gemeente (POS en andere onderdelen gemeente).

Daarnaast wil de PvdA graag ingaan op:
• De politieke sturing op de realisatie van het project;
• De politieke verantwoordelijkheid voor zowel het nieuwe uitstel als de budgetoverschrijding;
• De redenen waarom de financiële kaders zo fors overschreden konden worden.
Indicatieve spreektijd: 180 minuten
10
Initiatiefvoorstel Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden
Mensen waarvan de (eerste) asielaanvraag is afgewezen en die nog niet naar hun land van herkomst terug kunnen, worden tijdelijk opgevangen via de regeling ‘Bed, bad, brood en begeleiding’. Met het nu voorliggende initiatief worden zij verder op weg geholpen in hun ontwikkeling met opleidingen of cursussen.

Status: B
Indicatieve spreektijd: 15 minuten
10.1
Raadsbrief Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden
11
Voorstel inzake de Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018
Wethouder Kreijkamp
Status: B
Indicatieve spreektijd: 90 minuten
12
Voorstel inzake het Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 2017
Wethouder Geldof
Status: B
Indicatieve spreektijd: 20 minuten

13
Voorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030
Wethouder Geldof
status: B
Indicatieve spreektijd: 45 minuten
14
Vaststelling van het bestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg
Wethouder Jansen
Status: B
Indicatieve spreektijd: 15 minuten
15
Voorstel inzake de zienswijze op kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht
Burgemeester
Status: B
Indicatieve spreektijd: 10 minuten
16
Voorstel inzake het verlenen extra krediet voor de realisatie van een integraal kindcentrum in Rijnvliet
Wethouder Kreijkamp
Status: B
Indicatieve spreektijd: 10 minuten