Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 18 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die
wordt gehouden op:
- donderdagochtend 18 februari 2016 van 09.30 - 12.00 uur
- donderdagmiddag 18 februari 2016 van 14.00 - 18.00 uur
- donderdagavond 18 februari 2016 van 20.00 tot 23.00 uur
Bundel:
pdf Agendabundel (25MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Verslagen
4
Ingekomen stukken
5
Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten en vragen t.a.v. de toezeggingenlijst aan de portefeuillehouder(s)
6
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Kreijkamp
09.45 - 10.00 uur
7
Smakkelaarsveld
10.00-11.00 uur Het college heeft na het stopzetten van de Bieb++ de gemeenteraad toegezegd om te verkennen welke ontwikkelingen mogelijk zijn op het Smakkelaarsveld. Vorig jaar juli nam de gemeenteraad de motie 2014/M63 aan. Daarin roept de gemeenteraad op om “een park op het Smakkelaarsveld” als voorkeursscenario uit te werken voor het Smakkelaarsveld. Er zijn drie ontwikkelscenario’s voor het Smakkelaarsveld uitgewerkt.
8
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Everhardt
11.00 - 11.15 uur
9
Cie S&R: Sanering Nedereindse Plas
11.15-11.45 uur Geagendeerd door PvdD. De PvdD wil graag ingaan op de potentiële gevaren voor de omgeving wat betreft de mate van vervuiling van de Nedereindse plas, de oplossing met folie die voor ligt en het toekomstperspectief voor de Nedereindse plas.
10
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Van Hooijdonk
11.45 - 12.00 uur
11
Ketenaanpak Openbare Ruimte: Ruimtelijk Kader
14.15-15.00 uur De gemeente Utrecht startte in 2013 met het verkennen van de mogelijkheden om de regie in de openbare ruimte te verbeteren. Hierover is de commissie Stad en Ruimte in februari 2013 geïnformeerd met de commissiebrief “Regie op de Openbare Ruimte” er is een inhoudelijke toelichting gegeven op de Raadsinformatieavond van 26 maart 2013. In de commissiebrief over de “Integratie van de Ruimtelijke Keten” van maart 2015 is aangegeven dat met de groei van de stad Utrecht de opgave die Utrecht heeft bij het beheer van de openbare ruimte toeneemt. De gebruiksdruk neemt sterk toe, in het Healthy Urban Living Concept stellen mensen hogere eisen aan de openbare ruimte en willen steeds meer betrokken worden bij planvorming, gebruik en beheer. De huidige economische context vraagt om hogere efficiencyeisen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het verbeteren van die regie sluit aan bij het verzoek van uw Raad om de samenwerking in de ruimtelijke keten te optimaliseren.
12
Cie S&R: aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt
15.00-16.00 uur Geagendeerd door GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De GroenLinks-fractie wil graag met andere partijen in gesprek over de mate waarin de gemeente (1) in de openbare ruimte kan bijdragen aan maatregelen om de wateroverlast te verminderen, (2) een leidende rol kan nemen in gezamenlijk met alle bewoners te nemen maatregelen om wateroverlast te verminderen of (3) bewoners kan ondersteunen in te nemen maatregelen. De PvdA fractie wil met het college in discussie gaan over de uitkomsten van het onderzoek. De fractie is ook benieuwd wat de andere fracties van de onderzoekresultaten vinden en hoe zij denken dat het probleem in de twee gebieden wordt opgelost. De CU-fractie wil dit punt met name agenderen om de wethouder erop te bevragen hoe hij de verantwoordelijkheid van de gemeente ziet in deze kwestie, daarbij wil de ChristenUnie oproepen tot actie van de kant van de gemeente en niet alle verantwoordelijkheid af te schuiven naar de bewoners.
13
SV 2015, nr 142 over festivalisering Utrecht
16.00 - 16.45 uur Geagendeerd door de fracties van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks gezamenlijk en D66. PvdD, CU, PvdA en GL: Tijdens de RIA spraken meerdere insprekers over (het gebrek aan) handhaving van de vergunning en/of ontheffing bij festivals in parken. De fracties spreken graag verder over dit onderwerp in de commissie. Tevens werd tijdens de RIA door de ambtelijke ondersteuning gesproken over de wijze van het verlenen van een vergunning. Ook hier spreken de fracties graag verder over in de commissie. D66: Verschillende insprekers melden problemen voor flora, fauna en omwonenden als gevolg van evenementen in parken, met name in het Lepelenburgpark en het Gagelbos. De D66-fractie wil daarom graag in gesprek met de wethouder hoe festivals georganiseerd kunnen worden, met respect voor mens en milieu.
14
Cie S&R: Aanwijzen ligplaatsen historische boten (08122015)
16.45 - 17.15 uur Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie begrijpt uit het voorstel niet welk probleem het college met deze extra regelgeving probeert op te lossen. De fractie wil daarom graag de overwegingen daarachter horen en hoe tot deze locatiekeuze is gekomen. De fractie wil het college daarom graag oproepen om de onderbouwing nader (overtuigender) toe te lichten óf het voorstel in te trekken. Ook hoort het CDA graag hoe andere fracties tegen nut en noodzaak van deze nieuwe quasi-welstandstoets voor boten aankijken. Conform de door het college in de brief geschetste procedure wil de fractie dan ook graag de commissie gebruiken om hun zienswijze helder te maken en daarmee het college aanmoedigen om een aangepast besluit te nemen: of beter onderbouwd óf het besluit niet nemen.
15
Cie S&R: Gezondheidscentrum Rijnhuizenlaan
17.15 - 17.45 uur Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA wil niet alleen de stand van zaken weten van het project maar ook de economische uitvoerbaarheid en de deal over de grond. Het college geeft geen enkele informatie over de (nieuwe) financiële situatie van het project. Van het college wil de fractie weten wat de exacte (nieuwe) deal is, welke prijs is voor de grond nu werkelijk betaald. Eén partij heeft zich teruggetrokken van het project. Wat betekent dit voor financiële uitvoerbaarheid van het project. Deze zaken wil de fractie indien nodig in een (besloten) bijeenkomst bediscussiëren met het college. De PvdA is benieuwd naar de mening van andere fracties over de deal. Tevens leest de fractie dat er weer sprake is van vertraging van de uitvoering van het project. Zowel de bewoners als de fractie van de PvdA vragen zich af of het project werkelijk wordt uitgevoerd en zo ja wanneer. In de commissie wil de PvdA fractie met het college in discussie over de ontstane vertraging.
16
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Geldof
17.45 - 18.00 uur
17
Vaststelling bestemmingsplan "Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5'.
20.15-21.00 uur In 2006 is voor de ontwikkeling van Centrum Kanaleneiland (dat is opgesplitst in zes deelgebieden) een structuurplan opgesteld. In dit plan is het beleid van de gemeenteraad voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 10 jaar uitgewerkt. Uitgangspunt is het opwaarderen en verbeteren van het centrumgebied door middel van gefaseerde herontwikkeling. De nieuwe aansluiting met bedrijventerrein Papendorp door de Prins Clausbrug én de vernieuwde Churchilllaan met haar verbeterde openbaar vervoersverbinding geven het gebied een centrale ligging in de wijk én in de stad. Dit is aanleiding voor een hoogstedelijke ontwikkeling van het centrumgebied.
18
Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht
21.00-21.30 uur Aanleiding en doelstelling De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel zelfstandig functioneren en herkenbaar. Deze scholen zijn de laatste van de te vernieuwen basisscholen in Overvecht. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. Het plan voor de openbare ruimte wordt door de gemeente opgesteld en in een volgende fase met de buurt besproken. Het inrichtingsplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte ( aan de achterzijde van de flat aan de Eufraatdreef) ten behoeve van parkeren voor de gebruikers en bezoekers van de school en van een veilige oversteek naar de school toe. De doelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (twee basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.
19
Intrekken beleidsnota's ruimtelijk domein
21.30-22.00 uur Eén van de doelstellingen van het project Beter Bestemmen is het toewerken naar een beleidskader voor de fysieke leefomgeving waarin al ons beleid overzichtelijk wordt gerangschikt en waarin zoveel mogelijk een integratieslag wordt gemaakt. Het doel is dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot het ruimtelijke domein op één plek staat, overzichtelijk is weergegeven en dat daarin ook specifieke beleidsonderwerpen voor iedereen eenvoudig vindbaar zijn (en bij een zoekopdracht of vraag, er altijd hetzelfde antwoord uit komt). In de geest van het coalitieakkoord, waarin wordt gepleit voor minder beleid en een goede dienstverlening, is begonnen met een praktische slag in het terugbrengen van het aantal beleidsnota’s over de fysieke leefomgeving. Het resultaat hiervan is een vermindering van het aantal beleidsnota’s waaraan wordt getoetst bij het opstellen van bestemmingsplannen, SPvE’s, ruimtelijke onderbouwingen en bij het toetsen van vergunningaanvragen (omgevingsvergunningen). Het intrekken van deze beleidsnota’s is (A) een eerste opruimslag en geeft (B) een doorkijk naar tweede opruimslag binnen (C) een continu proces. In dit continue proces wordt gezamenlijk toegewerkt naar een overzichtelijk integraal beleidskader.
20
Cie S&R: Uitspraak Broese
22.00-22.45 uur Geagendeerd door SBU, CDA en PvdA Wat voor Stadsbelang Utrecht belangrijk is, is dat de fractie duidelijkheid krijgt over hoe dit heeft kunnen ontstaan en welke scenario's voorliggen. Er dient wat de fractie betreft een keuze te worden gemaakt door de raad. Gaan we door met het pand op de Stadhuisbrug? Gaan we (partieel)renoveren? Verkopen we het pand met de huurder? Zetten we alles op alles om Broese er uit te krijgen? Vanuit dat perspectief wil de fractie de scenario's verkennen. CDA en PvdA willen een toelichting op de antwoorden op de schriftelijke vragen en de bijbehorende commissiebrief voor zover dit gaat over het proces dat leidde tot de uitspraak van de rechter (hoe heeft het zover kunnen komen/hoe voorkomen we dit soort misstappen in de toekomst?).
20.b
SV 2015, nr 176 vervolgvragen over vonnis rechtszaak Broese Boekverkopers vs. Gemeente Utrecht met antwoord
21
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Jansen
22.45 - 23.00 uur