Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 14 januari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die
wordt gehouden op:
- donderdagochtend 14 januari 2016 van 09.30 - 13.00 uur
- dinsdagavond 19 januari 2016 van 20.00 - 23.45 uur
- donderdagochtend 21 januari 2016 van 09.30 tot 12.15 uur
- donderdagmiddag 21 januari 2016 van 14.00 tot 17.15 uur
- donderdagavond 21 januari 2016 van 20.00 tot 22.45 uur
Bundel:
pdf Agendabundel (33,4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Ingekomen stukken
4
Verslagen
5
Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten en vragen t.a.v. de toezeggingenlijst aan de portefeuillehouder(s)
6
Vaststelling bestemmingsplan De Wetering
Bij besluit van 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'De Wetering' vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied De Wetering. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 29 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen en het bestemmingsplan op het onderdeel The Wall vóór 1 februari 2016 te wijzigen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat de regeling ten aanzien van The Wall gewijzigd moet worden, omdat het bestaande en reeds eerder vergunde gebruik niet duidelijk en positief is bestemd, zodat daarover rechts-onzekerheid bestaat. Om deze rechtsonzekerheid weg te nemen, is nu een eindbestemming opgenomen voor The Wall in plaats van een uit te werken bestemming.
7
Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal
Het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (ARK) helpt de gemeente om te sturen op realisatie van haar ambities en op de ontwikkelingen en initiatieven van andere partijen in de toekomstige parkzone. Het Ontwikkelingskader schrijft inrichtingsprincipes en –elementen voor om de ruimtelijke samenhang langs en over het kanaal te versterken en benoemt bijzondere plekken.
8
Commissiebrief S&R aanpassing markten
Geagendeerd door CDA en PvdA
9
Cie S&R: Cremerstraat
Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en PvdD.
9.b
Cie S&R: Cremerstraat
10
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Geldof