Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Mens en Samenleving - 3 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op:
- donderdagochtend 3 maart 2016 vervalt.
- donderdagmiddag 3 maart 2016 van 14.00 tot 17.10 uur
- donderdagavond 3 maart 2016 van 20.00 tot 22.40 uur
Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen.
De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Donderdagmiddag: wethouders Jansen, Geldof, Diepeveen en Everhardt
Donderdagavond: wethouder Kreijkamp en de burgemeester
Bundel:
pdf Agendabundel (4,8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Verslagen
- Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2015 - Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 9 februari 2015 - Het geheime verslag van de besloten commissie Mens en Samenleving van 9 februari 2015
4
Ingekomen stukken
5
Mogelijkheid tot het stellen van rondvraagpunten en vragen t.a.v. de toezeggingenlijst aan de portefeuillehouder(s)
6
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Jansen
14.05 - 14.10 uur.
7
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Geldof
14.10 - 14.15 uur.
8.a
Raadsinformatiebrief arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016
14.15 – 15.00 uur. De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.
8.b
Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016
14.15 – 15.00 uur. De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.
9
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Everhardt
15.00 - 15.05 uur.
10.a
Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin
15.05 -16.35 uur. De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.
10.b
Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016
15.05 - 16.35 uur. De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.
11
Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid
16.35 - 17.05 uur. Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.
12
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Diepeveen
17.05 -17.10 uur.
13
1e technische begrotingswijzing 2016
20.10 – 20.25 uur. Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging.
14
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Kreijkamp
20.25 - 20.30 uur.
15.a
Commissiebrief Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg
20.30 -21.30 uur. De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA's niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties
15.b
Commissiebrief Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016
20.30 -21.30 uur. De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA's niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties
16
Commissiebrief Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht
21.30 – 22.30 uur. Geagendeerd door de heer Kleuver,D66, de heer de Vries, GroenLinks en de heer Menke, Student & Starter Motivering D66: De fractie van D66 wil naar aanleiding van de brief en de Raadsinformatiebijeenkomst bespreken of aanvullende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen fietsendiefstal. Van de burgemeester horen wij graag welke mogelijkheden hij ziet om zijn strijd tegen heling ook uitgebreid kan worden met de bestrijding van heling van fietsen. Fietsparkeerplekken in Utrecht voldoen niet aan de parkeur-norm: is dit van invloed op het aantal gestolen fietsen en als dat zo is, wat kan er dan gedaan worden aan de kwaliteit van fietsparkeerplekken? Welke mogelijkheden ziet het college om samen te werken met het bedrijfsleven in de strijd tegen fietsendiefstal? Wij denken aan aangifte doen bij de fietsenzaak als slachtoffers van diefstal een andere fiets gaan kopen en wellicht ook aan samenwerking met belangenorganisaties als BOVAG en ANWB Motivering GroenLinks: Na bespreking in de Raadsinformatiebijeenkomst is de fractie van GroenLinks nog niet overtuigd van het feit dat fietsendiefstal voldoende aangepakt wordt. De fractie willen hierover duidelijk toezeggingen van de burgemeester horen. Motivering Student &Starter: De fractie van Student & Starter bespreekt graag de criminaliteitscijfers. Dit mede n.a.v. de Raadsinformatiebijeenkomst. Student &Starter wil graag met andere fracties en de portefeuillehouder in gesprek over mogelijkheden om het aantal diefstallen te laten dalen. Tevens wil de fractie graag met de portefeuillehouder in gesprek over de duidbaarheid van het effect van lokaal beleid in het licht van de landelijke trends.
17
Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten Burgemeester
22.30 -22.40 uur.