link naar deze pagina

Gemeenteraad - 21 februari 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 13 december 2018
4
Herbenoemen voorzitter Rekenkamercommissie
5
Verlenging benoeming accountant
6
Wijziging samenstelling commissie Leefomgeving
6.a
Moties vreemd aan de orde van de dag
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting