link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht
3
Trekking stemcijfer
4
Vaststellen
4.1
Vaststellen agenda
4.2
Vaststellen besluitenlijst
5
Mededelingen
6
Lijst ingekomen stukken
6.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Inwoner - 5G-krant, nummer 1 (585KB)
pdf 2. gemeente Zandvoort - Motie Opheffen verhuurdersheffing (690KB)
pdf 3. Eerlijk over Straling - Gezondheidsrisico's straling en moratorium 5G (1.2MB)
pdf 4. Gemeente Boxmeer – Amendement Doortrekken A77/Mobiliteit (1022KB)
pdf 5. Veiligheidsregio Brabant-Noord - brief inzake update coronavirus (961KB)
pdf 6. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost - Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus, update 4 (146KB)
pdf 7. Stop 5G – Kort geding tegen de Nederlandse overheid (616KB)
pdf 8. Daadkracht - Resultaten Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 (3MB)
pdf 9. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch – Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 (21MB)
pdf 10. Veiligheidsregio Brabant-noord - Besluit noodverordening (3MB)
pdf 11. VNG - Ledenbrief Digitale Inclusie (3.4MB)
pdf 12. VNG - Ledenbrief gevolgen uitbraak Coronavirus (150KB)
pdf 13. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus Brabant 16 maart 2020 (122KB)
pdf 14. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus Brabant Noord 19 maart 2020 (149KB)
pdf 15. Koninklijke Horeca Nederland - Lockdown horeca (196KB)
pdf 16. Herken Ouderverstoting - Tijd voor herbezinning (442KB)
pdf 17. Strategie Centrale - Arbeidsmigratie 2020 (742KB)
pdf 19. Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant - Meeleven tijdens coronacrisis (327KB)
pdf 21. MOVE Vught - MOVE Vught blijft bewegen stimuleren (942KB)
pdf 22. Milieudefensie voor veranderaars - Biomassa-installaties en de warmtetransitievisie (1.8MB)
pdf 23. Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne – Meeleven ten tijde van Corona-crisis (548KB)
pdf 25. KHN De Leije - Deelverzoek Horeca hard geraakt door Coronavirus (1.2MB)
pdf 26. Avulo - Pubquiz (137KB)
pdf 27. INRetail - Help winkelondernemers overleven! (93KB)
pdf 29. Krijger & Van Dun Omgevingsjuristen - oproep tot uitstel behandeling ontwerpbestemmingsplan N65 Vught (826KB)
pdf 30. VNG – Ledenbrief Handreiking Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet (124KB)
pdf 31. Bewoners Theresialaan - Zorg t.a.v. functiewijziging kamerverhuur Theresialaan 58-60 (45KB)
pdf 32. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Noodverordening 27 maart (5.7MB)
pdf 33. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Besluit week- en dagmarkten (374KB)
pdf 34. VNG – Ledenbrief Update ontwikkelingen Coronacrisis (266KB)
pdf 36. VNG - Ledenbrief Position paper dienstverlening (162KB)
pdf 37. Gemeente Barneveld - brief gemeenten-provincies Uitstel Regionale Energie Strategie (RES) (1.3MB)
pdf 38. Stichting Vluchteling, Defence for Chrildren, VluchtelingenWerk Nederland – Stand van zaken Actie #500 kinderen Griekse Eilanden (1.3MB)
pdf 39. Gemeente Beesel – Brief Minister m.b.t. werkwijze suppletie-uitkering opsporing en ruiming conventionele explosieven (699KB)
pdf 40. VNG - Ledenbrief Update Coronacrisis (179KB)
pdf 42. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Noodverordening COVID-19 2 april 2020 (6.3MB)
pdf 43. Inwoner - Bezwaar gewijzigd bestemmingsplan N65 Vught (281KB)
pdf 45. Regio Noordoost Brabant - Uitstel besluitvorming voorstellen regionale samenwerking (174KB)
pdf 47. WSD - Informatiebrief Coronamaatregelen WSD (95KB)
pdf 48. Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVVKK) en LSA Bewoners - Bewonersinitiatieven dorpshuizen en buurthuizen tijdens en na Coronacrisis.pdf (545KB)
pdf 49. MOVE Vught - Vught beweegt (928KB)
pdf 50. BHIC - Jaarverslag en jaarrekening 2019, Kadernota en Ontwerpbegroting 2021 (4.7MB)
pdf 55. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught - Zienswijze ontwerp bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof (1.2MB)
pdf 56. Het Groene Hart Brabant - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Braacken van Mariënhof (21KB)
pdf 59. Ouderen Samen - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Braacken van Mariënhof (930KB)
pdf 60. Meldpunt Rookoverlast - Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet! (14KB)
pdf 61. VughtParticipeert - Burgerinitiatief N65 Duurzaam (3.5MB)
6.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1. Raadsinformatiebrief Stand van zaken huisvesting statushouders (1.6MB)
pdf 2. Informatiememo voorlopig selectiebesluit verkoop Molenven (58KB)
pdf 3. Brief aan Stichting Theater de Speeldoos over huurharmonisatie, overbruggingskrediet en samenwerking Theater aan de Parade (1.9MB)
pdf 4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Van Beuningenlaan (2MB)
pdf 5. Raadsinformatiebrief Steekproef en wijziging Regeling Meedoen (828KB)
pdf 6. Reactie college - Brief werkgroep Jagersboschlaan inzake werkzaamheden Jagersboschlaan (1.3MB)
pdf 7. Beantwoording schriftelijke vragen GB - omzetting eengezinswoningen naar meerkamerbewoning (706KB)
pdf 8. Beantwoording schriftelijke vragen De Braacken (1.2MB)
pdf 9. Brief college aan Vught Participeert - Antwoord op vragen over bevoorradingshof (994KB)
pdf 10. Raadsinformatiebrief Regionaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 ev (3.6MB)
pdf 11. Raadsinformatiebrief Uitkomst onderzoek brandwerendheid ruiten gemeentehuis (809KB)
pdf 12. Raadsinformatiebrief Stand van zaken Elzenburg (2.9MB)
pdf 13. Raadsinformatiebrief Zienswijzeverzoek Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord (3.2MB)
pdf 14. Reactie college op Theater De Speeldoos - Aanvraag overbruggingskrediet (1019KB)
pdf 15. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Hulp aan ondernemers (1MB)
pdf 16. Bericht wethouder Heijboer - Inkoopprocedure specialistische Jeugdhulp Noordoost Brabant en specialistische Wmo regio Meierij (849KB)
pdf 17. Raadsinformatiebrief Ontwerpbegroting 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch (1.7MB)
pdf 18. Raadsinformatiebrief Maatregelen bestrijden processierups 2020 (1.8MB)
6.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
7
Hamerstukken
7.1
Subsidie explosievenonderzoek diverse projecten, 2020
7.2
Verordening Werkgeverscommissie 2020
7.3
Delegatie Werkgeverscommissie 2020
7.4
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2020-2023
Bijlage 3, 4 en 5 zijn vertrouwelijk, omdat daarin financiële inkomsten, uitgaven en risico’s zijn opgenomen.
8
Bespreekstukken
8.1
Subsidieverstrekking renovatie The Battle Axe
8.2
Parapluplan voorbereidingsbesluit
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting