link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 februari 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1.1 VNG - Actualiteiten hulpmiddelen Wmo.pdf (316KB)
pdf 2.1 Bestuur Natuur- en Milieugroep Vught - Verharding van de Jagersboschlaan.pdf (107KB)
pdf 3.1 Provincie Noord-Brabant - Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019.pdf (80KB)
pdf 4.1 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - Landelijke Alliantie Kinderarmoede.pdf (143KB)
pdf 4.2 Bijlage 1 Toelichting op de Alliantie Kinderarmoede.pdf (153KB)
pdf 4.3 Bijlage 2 Pledge Alliantie Kinderarmoede.pdf (1,8MB)
pdf 5.1 VNG - Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en Aanvullende Bestuurlijke Afspraken Water.pdf (270KB)
pdf 6.1 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord - Kaderbrief begroting 2020.pdf (890KB)
pdf 7.1 Gemeenteraad Maastricht -Motie Kinderpardon.pdf (164KB)
pdf 8.1 Kinderopvang Mowgli - Plannen verharding en openstelling Jagersboschlaan.pdf (553KB)
pdf 9.1 Stichting Plein Helvoirt - Uitslag verkeersonderzoek Helvoirt.pdf (1,3MB)
pdf 10.1 Peijnenburg Vught, Restaurant In 't Groene Woud, Hotel de Kruishoeve - Bezwaren VKA+ Variant.pdf (255KB)
pdf 11.1 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Bevindingen onderzoek n.a.v. het zwartboek.pdf (656KB)
pdf 11.2 Bijlage 1 Reactie n.a.v. zwartboek.pdf (85KB)
pdf 12.1 Stichting Herken Ouderverstoting - Reactie op conclusies Inspectie m.b.t. zwartboek.pdf (2,7MB)
pdf 13.1 Fietsersbond - Maak nu een goed plan voor de rotonde Postweg.pdf (112KB)
pdf 14.1 Platform Vught Structureel - Voorstel VKA+ N65.pdf (13KB)
pdf 15.1 Maurickcollege - Project Jagerboschlaan (479KB)
pdf 16.1 Gemeente Rheden - kopie van brief aan Staatssecretaris Justitie en Veiligheid over Kinderpardon (247KB)
pdf 17.1 ODBN - Voorgenomen besluit AB aansluiting BIZOB.pdf (144KB)
pdf 17.2 Besluit AB ODBN 191219 over deelname inkoopbureau BIZOB getekend.pdf (250KB)
pdf 18.1 Stichting Herken Ouderverstoting - WOB verzoek relatie IGJ-JBB.pdf (913KB)
pdf 19.2 Bijlage 1 Stop met houtkachels.pdf (1,5MB)
pdf 19.3 Bijlage 2 Schriftelijke vragen_1 - Kennisgeving m.b.t. Plaats van uitmonding rookkanaal bij houtkachel of palletkachel.pdf (552KB)
pdf 19.4 Bijlage 3 Bepalingsmethoden voor de richting stroming.pdf (61KB)
pdf 19.5 Bijlage 4 Plaats en hoogte van kachelpijp op het dak.pdf (107KB)
pdf 19.6 Bijlage 5 Informatie over schoorstenen en rookgasafvoeren.pdf (92KB)
pdf 19.7 Bijlage 6 Brandveiligheid van rookkanalen (Brandweer Zuid-Holland Zuid).pdf (408KB)
pdf 23.1 Bewoners Raadhuisstraat - Bezwaren Plan Vught Oost Migratie voorstel Vught Oost - West .pdf (244KB)
pdf 26.1 Gemeenteraad Grave - Motie Kostenreductie en onderzoek RKC.pdf (283KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Concept kadernota 2020 ODBN
6.2
Centrumregeling regio Meijerij Wmo 2020
6.3
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020
6.4
Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
19.02.2019 Toelichting wethouder Heijboer, ter aanvulling op de informatie in het raadsvoorstel Kadernota WSD 2020-2023
Nadat het college het raadsvoorstel Kadernota WSD 2020-2023 heeft vastgesteld zijn er ontwikkelingen geweest die gevolgen hebben voor de informatie in dit raadsvoorstel Kadernota. De beslispunten veranderen hierdoor niet.

De kadernota WSD is medio 2018 opgesteld met de toen bekende feiten. Op basis van deze feiten is vanaf 2020 een tekort begroot van 1,3 miljoen euro. Tegelijkertijd zagen we dat 2018 positiever werd afgesloten dan in eerste instantie was begroot. Dit laat zien dat het speelveld nog grillig is en begroten lastig.

Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen waaronder de brief van Staatssecretaris Van Ark waarin het breed offensief wordt aangekondigd. Hierin staat een ruime set maatregelen om de Participatiewet te verbeteren. Verschillende voorgenomen maatregelen lijken positief uit te pakken voor WSD (waaronder: structureel loonkostenvoordeel voor het aannemen mensen uit de doelgroep en andere manier van financieren loonkostensubsidie). De vraag is dus hoe hoog een tekort gaat zijn vanaf 2020.

De verwachting is dat het speelveld van WSD over enkele jaren weer stabiel wordt. Dan zijn de regelgeving en financiering Participatiewet (zoals aangekondigd door het ministerie SZW in het breed offensief) uitgekristalliseerd. Ook zaken als de CAO WSW en de belastingsystematiek rond loonkostenvoordelen zijn dan naar verwachting bekend en stabiel. Tot slot hebben de WSD-gemeenten hun keuze gemaakt voor de toekomstige rol en positie van WSD, is er ervaring opgedaan met deze nieuwe rol en zijn ook de (financiële) consequenties daarvan bekend. Na deze onzekere jaren wordt het goed mogelijk om een reële begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting en meerjarenraming zal dan structureel sluitend moeten zijn zonder onttrekking aan reserves.

Met de provincie is door WSD afgesproken dat het weerstandsvermogen mag worden ingezet om de eventuele tekorten te dekken aangezien de verwachting is dat het tekort niet structureel gaat zijn. WSD heeft een weerstandsvermogen van ruim € 16 miljoen. Indien nodig ontvangt de gemeente vanuit de reserves WSD een bijdrage om een mogelijk tekort te dekken. De deelnemende gemeenten hoeven hierdoor geen gemeentelijke bijdrage uit eigen middelen bij te dragen.

Deze afspraak was nog niet gemaakt ten tijde van het raadsvoorstel.
6.5
Aanvraag Rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
6.6
Kadernota Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2020
7
Bespreekstukken
7.1
Bestuurlijke besluitvorming VKA+
Op verzoek van het college zijn als bijlagen toegevoegd (26-2-2019)
- het bericht van wethouder Van de Ven en wethouder Van Woesik - reactie brief van de heer Verheijen over de VKA-cijfers;
- het bericht van wethouder Van Woesik -kosten N65.
De berichten zijn ook gepubliceerd volgens de reguliere procedure bij ingekomen stukken raadsvergadering 11 april 2019 - categorie I-B schriftelijke mededelingen van college of griffie.
7.2
Onttrekken aan de openbaarheid van de parkeerplaats en parkeervoorzieningen Van Rijckevorselstraat-Esschestraat
7.3
Integraal zienswijzeverzoek concept Beleidskader 2020, concept Actualisatie Risicoprofiel 2018 en concept Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Toegevoegd:
- bijlage 8 aangepaste conceptreactie na bespreking commissie Bestuur en Samenleving 21 februari 2019
7.4
Verordening gegevensverstrekking BRP
7.5
Reglement van Orde gemeenteraad 2019 en verordening raadscommissies Vught 2019
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting