link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 december 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1.1 WSD - Voortgangsrapportage prototypes Oisterwijk en Vught.pdf (15KB)
pdf 2.1 Stuurgroep RES NOB - Informatiebrief Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant.pdf (250KB)
pdf 4.1 Burgercomite NL - Volksreferendum 20 maart 2019.pdf (76KB)
pdf 5.1 Stichting Letselschade en Gerechtigheid - WMO Regres Convenant.pdf (71KB)
pdf 5.2 Bijlage bij WMO Regres Convenant.pdf (83KB)
pdf 6.1 CMC consulting - WMO overeenkomsten.pdf (1,4MB)
pdf 6.2 CMC consulting - WMO overeenkomsten vervolg.pdf (1012KB)
pdf 7.1 CMC Consulting - Kennisgeving Inroeping Nietigheid Overeenkomst WMO.pdf (1,3MB)
pdf 7.2 CMC Consulting - Inroepen nietigheid Afkoop WMO.pdf (46KB)
pdf 9.1 Zwaluw VFC - Bericht aan Gemeenteraad.pdf (9,2MB)
pdf 10.1 ODBN - Aanbiedingsbrief Jaarrekening en Nota.pdf (338KB)
pdf 10.2 ODBN - Nota Herijking Reserves en Voorzieningen.pdf (178KB)
pdf 10.3 ODBN - Vastgestelde jaarrekening 2017.pdf (262KB)
pdf 11.1 Bewoners Ploegveld - Geluidshinder op tv.pdf (14KB)
pdf 12.1 Agrifood Capital - Bericht over Besluitvorming regiodeal AgriFood Capital.pdf (81KB)
pdf 13.1 Gemeente Hattem - Bericht Over Motie Kinderpardon.pdf (100KB)
pdf 13.2 Bijlage 1 Gemeente Hattem - Motie Kinderpardon.pdf (51KB)
pdf 15.1 Gemeente Zevenaar - Brief aan Staatssecretaris Motie Kinderpardon.pdf (503KB)
pdf 15.2 Gemeente Zevenaar - Motie Kinderpardon.pdf (968KB)
pdf 16.1 Nationale Jeugdraad - Oproep naar raadsleden.pdf (76KB)
pdf 16.2 Nationale Jeugdraad - Concept Motie Breng het Stembureau naar Jongeren.pdf (94KB)
pdf 20.1 NBPB - Brief Beschermingsbewindvoering.pdf (538KB)
pdf 22.1 Gemeente Haaksbergen - Motie Kinderpardon.pdf (161KB)
pdf 22.2 Bijlage 1 Brief Staatssecretaris.pdf (170KB)
pdf 25.1 VNG - Brief 75 jaar vrijheid.pdf (399KB)
pdf 26.1 Mijnkwaliteitvanleven.nl - Beleidsrapportage 6.pdf (39KB)
pdf 27.1 ODBN - Aanbiedingsbrief Kadernota 2020.pdf (134KB)
pdf 27.2 Bijlage 1 Kadernota 2020.pdf (829KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1.1 Rib Jaarverslagen 2017 Welstandscommissie en Monumentencommissie.pdf (749KB)
pdf 1.2 Bijlage 1 Jaarverslag 2017 Monumentencommissie.pdf (1,1MB)
pdf 1.3 Bijlage 2 Jaarverslag 2017 Welstandscommissie.pdf (679KB)
pdf 2.1 Rib Informatie over ODBN.pdf (1,2MB)
pdf 2.2 Bijlage 2 Programmabegroting 2019 ODBN.pdf (1,9MB)
pdf 2.3 Bijlage 1 Herziene Programmabegroting 2018 ODBN.pdf (1,5MB)
pdf 3.1 Rib Verbeterde Digitale Dienstverlening en Maximale Score Waarderingskamer.pdf (82KB)
pdf 4.1 Beantwoording Schriftelijke Vragen PvdA-GL - Terugdringen Gezondheidsverschillen.pdf (1,5MB)
pdf 5.1 Rib Nieuwe Basisschool Vught.pdf (1002KB)
pdf 5.2 Bijlage - Besluit Minister.pdf (1,1MB)
pdf 6.1 Rib Groenstrook Ruimte voor Ruimte Vught Zuid.pdf (1,2MB)
pdf 6.2 Bijlage 1 Gespreksnotitie.pdf (1,1MB)
pdf 6.3 Bijlage 2 Brief van Ruimte Voor Ruimte.pdf (558KB)
pdf 7.1 Voortgang Centrumplan Oost.pdf (691KB)
pdf 8.1 Discussienotitie accommodatieplan Zwaluw V.F.C..pdf (158KB)
pdf 8.2 Bijlage 1 bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., presentatie accommodatieplan Zwaluw V.F.C..pdf (4,7MB)
pdf 8.3 Bijlage 2 bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., accommodatieplan Zwaluw V.F.C..pdf (1,6MB)
pdf 8.9 Bijlage 2f bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., accommodatieplan Zwaluw V.F.C., bijlage 5 Jaarrekening 2015-2016.pdf (677KB)
pdf 8.10 Bijlage 2g bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., accommodatieplan Zwaluw V.F.C., bijlage 5 Jaarrekening 2016-2017.pdf (722KB)
pdf 8.11 Bijlage 3 bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., brief nadere voorwaarden uitwerking accommodatieplan.pdf (133KB)
pdf 8.12 Bijlage 4 bij discussienotitie Zwaluw V.F.C., intentieovereenkomst.pdf (281KB)
pdf 9.1 Rib Evaluatie en voortzetting coördinatie kinderen en armoede.pdf (2,2MB)
pdf 10.1 Rib Actualiseren Woningbouwprogramma.pdf (602KB)
pdf 11.1 Beantwoording Schriftelijke Vragen D66 - Beweegzaal de Springplank.pdf (1,2MB)
pdf 12.1 Brief aan inwoner - Ontwikkelingen CPO.pdf (195KB)
pdf 13.1 Rib Prestatieafspraken 2019 met Woonwijze.pdf (1,5MB)
pdf 13.2 Bijlage PRESTATIEAFSPRAKEN 2019 tussen gemeente Vught, Huurders Belangenvereniging en Woonwijze.pdf (28,8MB)
pdf 14.1 Rib Inkoop Specialistische Hulp Wmo 2019.pdf (902KB)
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Herziene Begroting 2018 en Ontwerpbegroting 2019 ODBN.
De reactie van het college is op verzoek college op 27 november als bijlage 6 toegevoegd.
6.2
Afvalstoffenverordening 2018
6.3
Verordening kwijtschelding afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelasting en rioolheffing
6.4
Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
6.5
Jaarcijfers Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
6.6
Verordening, beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning
6.7
Benoeming lid auditcommissie
6.8
Delegatiebesluit bevoegdheden inzake het werkgeverschap van de raad aan de werkgeverscommissie
7
Bespreekstukken
7.1
Wijziging Woningbouwprogramma Locatie Molenven, Victorialaan 15.
7.2
Verordening Leges 2019
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting