link naar deze pagina

Auditcommissie - 13 november 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: M.F.H. du Maine

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Lijst ingekomen stukken
4.1
Verslag van bevindingen accountant
4.2
Brief accountant
5
Ter opiniering
5.1
Behandeling grote gevolgen financiële raadsvoorstellen
Wethouder Van de Ven wil graag met de commissie het gesprek aan gaan over de manier waarop de raad omgaat met raadsvoorstellen die grote financiële gevolgen hebben.
5.2
Vergelijkende cijfers in meerjarenbegroting
5.3
Kadernota 2021
5.4
Vergaderschema 2020
6
Rondvraag en sluiting