link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 25 juni 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijsten
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
5.1
Notitie Corona
6
Ter advisering
6.1
Jaarrekening en Jaarverslag 2019
6.2
Bestuursrapportage (Burap) I-2020
6.3
Kadernota 2021-2024
7
Rondvraag en sluiting