link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 mei 2022

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Vaststellen
2.1.1
Vaststellen agenda
2.1.2
Verzoek interpellatiedebat Woonontwikkeling locatie Zorgpark Voorburg - GB
De fractie van Gemeentebelangen heeft een verzoek voor een interpellatiedebat ingediend. De griffie heeft aan de voorzitter van de raad geadviseerd dat het verzoek voor het houden van een interpellatiedebat voldoet aan de vereisten uit het Reglement van Orde.
2.2
Vaststellen besluitenlijst
3
Mededelingen
4
Lijst ingekomen stukken
4.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. VNG - Ledenbrief Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 (163KB)
pdf 2. VNG - Ledenbrief Ontwikkelingen Oekraine (112KB)
pdf 3. Provincie Noord-Brabant - Uitvoeringsagenda Mest/Plan-Mer Mestverwaarding (203KB)
pdf 4. Kinderombudsman - Verwezenlijking rechten van kinderen (156KB)
pdf 5. Fietsersbond - Ondertekende brieven aan raad inz. Vergroot Fietsveiligheid (797KB)
pdf 6. Toiletalliantie - Maag Lever Darm Stichting (96KB)
pdf 7. VNG - Ledenbrief Programma Woningbouw en Nationale Woon- en Bouwagenda (16.3MB)
pdf 8. Provincie en Enexis - Aanbieding boek 'Waar een wil is, is een weg' (624KB)
pdf 9. Naked Law - Staatontvoeringen in Nederland (618KB)
pdf 10. Rekenkamer gemeente Heusden - Oproep tot regionaal onderzoek politiecapaciteit (1.7MB)
pdf 11. VNG – Ledenbrief Stand van zaken gesprekken kabinet (141KB)
pdf 12. RAV Brabant Midden-West-Noord - Conceptbegroting 2023 en Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 (409KB)
pdf 13. Sociaal Werk Werkt! - Sociaal Werkt! (830KB)
pdf 14. Ondernemend Nederland - Nadeelcompensatie voor ondernemers (50KB)
pdf 15. Ouderen Samen - Jaarverslag 2021 (15MB)
pdf 16. Taskforce Culturele en creatieve sector - Laat de culturele en creatieve sector niet alsnog omvallen (438KB)
pdf 17. Vereniging Openbaar Onderwijs - Openbaar Onderwijs in uw gemeente (176KB)
pdf 18. VNG - Ledenbrief Ontwikkelingen Oekraïne (217KB)
pdf 19. GGD Hart voor Brabant - Jaarstukken 2021 en begroting 2023 (773KB)
pdf 20. RAV Brabant Midden-West-Noord - Jaarstukken 2021 (190KB)
pdf 21. Jeugdzorg Nederland - Nieuwe website over Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden (700KB)
pdf 22. Vereniging Eigen Huis - Wonen en de politieke agenda (2.3MB)
pdf 23. BHIC - Jaarverslag en Jaarrekening 2021, Kadernota 2023 en Ontwerpbegroting 2023 (7.4MB)
pdf 24. Inwoner - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (5.4MB)
pdf 25. ABAB namens inwoners - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (26.8MB)
pdf 26. Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) - Ontwerp programmabegroting 2023 (330KB)
pdf 26. Bijlage Programmabegroting 2023 (2.3MB)
pdf 27. Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) – Jaarrekening 2021 (398KB)
pdf 27. Bijlage - Jaarstukken 2021 (2.6MB)
pdf 27. Bijlage - Reactie ODBN op accountantsverslag 2021 (62KB)
pdf 27. Bijlage - Accountantsverslag (1.2MB)
pdf 27. BIjlage - Controleverklaring ODBN (182KB)
pdf 28. Cooplink - Gemeentebeleid en coöperatief wonen (855KB)
pdf 29. Erfgoedvereniging Bond Heemschut - Omgevingsvisie (105KB)
pdf 29.a Rectificatie - Erfgoedvereniging Bons Heemschut - Omgevingsvisie (709KB)
pdf 30. Stichting Magnola - Appèl huisvesting Misha de Vries.pdf (318KB)
pdf 31. BHIC - Bestuursbesluit financiering E-depot en overzicht en reactie zienswijzen Kadernota 2023 (887KB)
pdf 32. RNOB - Mogelijkheid indienen zienswijze concept-jaarplan met begroting 2023 (73KB)
4.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
4.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
5
Hamerstukken
5.1
Programma Water en Riolering (PWR) en waterafvoerverordening 2022
5.2
Wijziging legesverordening in verband met PHS
6
Bespreekstukken
6.1
Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt
Link naar burgerinitiatief: https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-in-vught-onze-eigen-energie?locale=nl

6.2
Verlenging subsidie stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
6.3
Realisatie nieuwbouw R.K.V.V. Zwaluw V.F.C
6.4
Zon- en windbeleid
6.5
Vaststellen beleidskader archeologie Vught
7
Moties vreemd aan de orde van de dag
8
Sluiting