link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 5 maart 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Opiniërend debat - Antwoord schriftelijke vragen D66 inzake IJzeren Man
5.2
Discussienotitie Actualisatie Nota Grondbeleid 2020-2024
6
Ter advisering
6.1
Bewegen en sporten in de openbare ruimte
6.2
Regio Noordoost Brabant samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en convenant regionale samenwerking 2021-2024
6.3
Pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups 2020
6.4
Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019
6.5
Zienswijze Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant
7
Rondvraag en sluiting