link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 26 maart 2019 + toezeggingenlijst
4
Ingekomen stukken
5
Rondvraag
6
Voorstel aansluiting bij shared service centrum ONS
Bespreekstuk
7
Voorstel samenlevingsakkoorden
Bespreekstuk
8
Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
Bespreekstuk
Betreft de zienswijze zoals is behandeld in de commissie Sociaal Domein d.d. 9 april 2019. Een aangepaste zienswijze is in voorbereiding, deze volgt.

9
Vaststelling van de reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
Bespreekstuk
9.a
Motie vreemd aan de orde RIVM rapport
10
Voorstel ontheffing ingezetenschap wethouder
11
Voorstel opname Brink 44 op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst
Hamerstuk
12
Voorstel bekrachtiging geheimhouding 'verantwoording en vaststelling ENSIA 2018'
De collegeverklaring en bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van IT auditor ligt voor u ter inzage in het kastje geheime stukken in de fractiekamer.
13
Sluiting