link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 9 mei 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Bongaards, A. (plv.)
Bundel:
pdf Agendabundel (68,9MB)
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vaststelling agenda
03
Mededelingen van de voorzitter en Burgemeester
04
Spreekrecht voor burgers
05
Besluitenlijst van 4 april 2019
06
Actie- en toezeggingenlijst/LTA
De memo's die bij dit agendapunt zijn gevoegd, zullen niet inhoudelijk behandeld worden maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit geagendeerd kan worden in de volgende vergadering.
07
Bespreken ingekomen stukken
07.1
Schrijven college d.d. 11-03-19 inzake vaststelling en bekendmaking uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019
MOTIVATIE: De fractie WV wil weten: Aangegeven wordt dat de speerpunten in 2019 voor de gemeente Westland zijn: handhaving, glastuinbouw en huisvesting arbeidsmigranten. Kan het College aangeven wat de kosten zijn van de uitvoering van dit programma? Voor de commissievergadering zal onze fractie nog een aantal specifieke vragen stellen.
07.2
Schrijven inwoner d.d. 11-03-19 inzake handhaving verkeersregels
MOTIVATIE: De fractie WV wil weten: wat er gedaan wordt aan dit verzoek tot handhaving op bestaande verkeersregels.
07.3
Bespreken Lijst Uitgaande Stukken
MOTIVATIE: De fractie WV wil weten: Waarom ontvangt de griffie vanuit de ambtelijke organisatie weinig uitgaande brieven. Hoe zit dat?
08
Inhoudelijke bespreking RKC-rapport naar de doorwerking van de aanbevelingen van een vijftal onderzoeken
Namens de Rekenkamercommissie Westland zal aanwezig zijn, de heren Nijdam en Timmerman. Tevens is bijgevoegd in de bundel een concept-raadsbesluit.
09
Voorstel tot kenbaar making van een zienswijze op de concept-Strategische Agenda MRDH
10
Voorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2020 van de MRDH
11
Voorstel tot instemming met de MRDH Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
12
Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief herziene begroting 2019 en financieel jaarbericht VRH 2018
De stukken komen uit de B&W-vergadering van 23 april 2019.
13
Rondvraag
14
Sluiting