link naar deze pagina

Commissie EFO - 8 mei 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mark, C. van der
Bundel:
pdf Agendabundel (4,3MB)
Algemene documenten:

01
Opening en mededelingen
02
Mededelingen wethouders
03
Vaststelling agenda
04
Spreekrecht voor burgers
05
Besluitenlijst van de openbare rc EFO van 3 april 2019
06
Actie- en toezeggingenlijst
07
Lange Termijn Agenda en overzicht openstaande moties
08
Lijst ingekomen stukken
08.01
Schrijven college d.d. 08-03-19 inzake aanvullende bijdrage WOS tot en met 2020
WV vraagt de wethouder of hij kan aangeven welk bedrag in 2018 totaal aan de WOS door de gemeente Westland werd uitbetaald, dus inclusief alle opdrachten. Kan de wethouder dat ook doen voor alle aan de gemeente gelieerde activiteiten zoals Vitis, de bibliotheek, Patijnenburg, ONW, Westlandse Zoom etc. etc.
08.02
Schrijven inwoner inzake petitie geen polenhotel aan Arckelweg in Poeldijk en schrijven inwoner inzake petitie Lange Broekweg huisvesting arbeidsmigranten
WV vraagt de wethouder in hoeverre zij gevolg gaat geven aan de wens van omwonenden en blaast zij de betreffende plannen af?
09
Bespreking motie WV inzake betere communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten en het bekend maken van alle mogelijke locaties waarvoor een quickscan gedaan is en die staat op "de lijst van 16"
10
Bespreking motie WV inzake huisvesting arbeidsmigranten directe stopzetting plannen bij Verburch sportterrein te Poeldijk
11
Beantwoording art. 43 verzoek van WV over wijziging rechtsvorm BIZ centrum 's-Gravenzande
WV geeft aan dat ten onrechte voorbij wordt gegaan aan het feit dat in de Verordening sprake is van een vereniging en nu blijkt dat een stichting is opgericht. WV vraagt of inmiddels betaling van de bijdrage voor het Marktplein heeft plaatsgevonden en wat zijn nu exact de afspraken daarover met de stichting BIZ?
12
Voorstel tot instemming voor sloop voormalig gemeentekantoor in Monster
13
Rondvraag
14
Sluiting