link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Witkamp, J.G.M.
Bundel:
pdf Agendabundel (216,3MB)
Algemene documenten:

01
Opening en mededelingen
02
Mededelingen wethouders
03
Vaststelling agenda
04
Spreekrecht voor burgers
05
Besluitenlijst
06
Actie- en toezeggingenlijst
De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.
07
Lange Termijn Agenda
08
Bespreken ingekomen stukken
08.01
Schrijven college d.d. 14-03-19 inzake ontwerp bestemmingsplan "Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, 's-Gravenzande"
De fractie WV vraagt:Wie draagt de kosten van inrichting van dit parkeerterrein? Gaat ONW bijdragen? Kan de zin “dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van glastuinbouwgebied” worden toegelicht.
08.02
Schrijven college d.d. 28-03-19 inzake participatieverordening
De vraag van de fractie WV is of het correct is om participatie, Right to Challenge etc. op te hangen aan de Omgevingswet. Zeker gezien de problemen die nu ervaren worden bij participatie, inloopavonden lijkt het zinvol om op veel kortere termijn overleg te voeren op welke wijze binnen de gemeente Westland participatie gaat plaatsvinden. De vraag is of de wethouder het hiermee eens is.
08.03
Schrijven college d.d. 28-03-19 inzake ontwerp verklaring van geen bedenkingen Maasdijk nabij 53a te Maasdijk
De fractie WV vraagt: Komt deze kwestie ook nog in de Raad? Waarom wordt deze kwestie in eerste instantie door het College afgedaan en wordt dit niet aan de Raad voorgelegd? Afwijking van de milieucategorie is toch belangrijk voor de omwonenden?
09
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein en de sloop woning Kerklaan 7 te Wateringen
10
Voorstel tot vaststelling van het Gebiedsgericht plan 2019-2022
11
Motie WV inzake het houden van een enquête onder de bewoners rondom de speelkooi Vliettuinen in Wateringen AANGEHOUDEN
12
Motie WV inzake versnelling bouwplannen kleine kernen AANGEHOUDEN
13
Advies Jongerenraad inzake nieuw zebrapad te De Lier
In de raad van 16 april is besloten dit advies te agenderen bij de commissie Ruimte
14
Rondvraag
15
Sluiting