link naar deze pagina

Commissie MO - 13 mei 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Staalduinen, C.Y.
Bundel:
pdf Agendabundel (3,2MB)
Algemene documenten:

01
Opening en mededelingen
02
Mededelingen wethouders
03
Vaststelling agenda
04
Spreekrecht voor burgers
05
Besluitenlijst raadscommissie MO d.d. 1 april 2019
06
Toezeggingenlijst
De memo's die bij dit agendapunt zijn gevoegd, zullen niet inhoudelijk behandeld worden maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit geagendeerd kan worden in de volgende vergadering.
07
Lange Termijn Agenda
08
Lijst ingekomen stukken
08.01
Schrijven Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden d.d. 21-03-19 inzake gegevenskaart
Motivatie fractie WV:
Wat gaat het College verder doen met deze kennisgegevenskaart Haaglanden?
Wat gaan onze drie corporaties doen om de schaarse woningvoorraad zo adequaat mogelijk te benutten en in hoeverre geeft deze informatie aanleiding de nu in procedure zijnde verordening aan te passen?
09
Memo wethouder van der Stee inzake overzicht toegekende projecten talentontwikkeling 1e tranche
10
Motie fracties WV-GBW-GL-PvdA-D66 tegen structureel terugbrengen uren hulp in de huishouding in Westland
Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2019 is afgesproken om deze motie eerst te bespreken in de raadscommissie MO.
11
Motie WV inzake doorstroom ouderen naar geschikte woningen
Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2019 is afgesproken om deze motie eerst te bespreken in de raadscommissie MO.
12
Motie fractie WV inzake meergeneratiewoningen voor ouderen
Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2019 is afgesproken om deze motie eerst te bespreken in de raadscommissie MO.
13
Rondvraag
14
Sluiting