Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 31 januari 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verheijen, Hans
Toelichting: CONCEPT

1
Opening
Spreektijd vergadering: X minuten per fractie vragenhalfuurtje
X minuten per fractie (1e termijn) en X minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 20 december 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
6
Mededelingen
7
19 3 23521 Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek statushouders bij gemeente) - bespreken
8
19 5 21405 Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen - bespreken
9
Stemmingen
9.a
19 0 26581 Benoemen lid en plaatsvervangend lid Auditcommissie
9.b
19 4 24150 Algemene subsidieverordening 2018
9.c
19 8 1350 Vaststelling bestemmingsplan Fleuren Fourage
9.d
19 8 16329 Het splitsen van de bestaande boerderij in twee woningen op het perceel aan de Molenhoek 4 te Hernen
10
Sluiting