link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
Vaststelling bestemmingsplan ‘Noordrand Ossendrecht’
Het bestemmingsplan Noordrand Ossendrecht is procedureel geheel afgerond. Aan de stukken is toegevoegd het eind oktober afgeronde ecologisch onderzoek (bijlage 8 bij de plantoelichting) en een daarop aangepaste plantoelichting (paragraaf 4.6.2. is aangevuld met de onderzoeksresultaten). Het bestemmingsplan kan conform voorstel worden vastgesteld.

6
Motie vervanging van standbeeld de bronzen Os in Ossendrecht
N.a.v. de bespreking van de motie in de opinieraad wordt nu een aangepaste versie aangeboden.
7
Legesverordening 2019
8
Motie streekomroep Zuidwest
9.1
Programmabegroting 2019
9.2
Belastingvoorstellen 2019
9.a
Beschouwingen in tweede termijn door de raadsfracties met een reactie op de beschouwingen van de andere fracties en het college, aankondiging van moties en amendementen
(7 minuten per fractie waarvan 4 beschermd)
9.b
Reactie van het college
Schorsing (10 minuten)
9.c
Debat tussen de fracties
(7 minuten per fractie nettospreektijd)
9.d
Reactie college in tweede termijn
Schorsing (10 minuten)
9.e
Besluitvorming amendementen en moties bij de Begroting 2019 ende belastingvoorstellen 2019
9.e.1
Amendement vervanginng bronzen Os ossendrecht
9.e.2
Motie PvdA Woensdrecht Op weg naar een Rookvrije Generatie
9.e.3
Motie VVD: Zichtbaarheid en bekendheid Aviolanda
9.f
Besluitvorming begroting 2019
9.h
Besluitvorming Belastingvoorstellen 2019
11
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.