link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Schrijven bewoner Calfven ivm verkeerssituatie
De fracties AKT en D66 willen dit onderwerp bespreken.
7
Vaststelling bestemmingsplan "Groeve Boudewijn Ossendrecht"
De raad wordt gevraagd de Nota Zienswijzen vast te stellen het bestemmingsplan vast te stellen
pdf 2019-04-11 Raadsvoorstel vaststelling BP Groeve Boudewijn.docx (516KB)
pdf 2019-04-11 Raadsbesluit vaststelling BP Groeve Boudewijn.docx (266KB)
pdf 2019-04-11 A Bijlage Zienswijze Provincie.pdf (327KB)
pdf 2019-04-11 A Bijlage Zienswijze VosVennoten (excl statuten).pdf (1,7MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage Toestingsadvies MER 15-1-2019 (a2641ts).pdf (779KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 7 Vast te stellen BP Groeve - Regels.pdf (314KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 1 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 1 Staat van bedrijven.pdf (49KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 2 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 2 Tabel toegestane bebouwing.pdf (180KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 3 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 3 Compensatieplan.pdf (618KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 4 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 4 Inrichtingsplan.pdf (1,3MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 5 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 5 Beeldkwaliteitplan.pdf (5,3MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 13 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting.pdf (4,2MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 8 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 1 MER.pdf (9,6MB)
pdf 2019-04-11 AA Bijlage 9a Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 2 Bodemonderzoek.pdf (2,9MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 10 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 3 Watertoets.pdf (386KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 11 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 4 Inspraaknota.pdf (74KB)
pdf 2019-04-11 AA Bijlage 12a Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 5 Stikstofberekening.pdf (2,1MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 6 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 6 Nota zienswijzen en staat van wijzigingen.pdf (49KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 14 Vast te stellen BP Groeve - Verbeelding (NL.IMRO.0873.OSCAxBP107xMOEDx01-VG01).pdf (543KB)
pdf 2019-04-11 (nieuw) Bijlage Wijziging VR ivm plan Groeve Boudewijn.pdf (7,4MB)
pdf 2019-04-11 (nieuw) Bijlage Plattegrond herbegrenzingsbesluit VR ivm plan Groeve Boudewijn.pdf (3,6MB)
pdf 2019-04-11 A Bijlage Wijziging verordening ruimte ivn Groeve Boudewijn, Provincie Noord-Brabant.pdf (57KB)
pdf 2019-04-11 AA Brief toezenden besluit wijziging VR ivm plan Groeve Boudewijn.pdf (545KB)
8
Voorbereidingsbesluit gebruik woningen door huishoudens
voorstel volgt.
9
Raadsinformatienota Schadevergoeding Perceel Bergsebaan Huijbergen
De fractie AKT wenst dit onderwerp te bespreken. AKT stuurt de nog openstaande vragen in.
10
Ter bespreking gevraagde stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
VNG ledenbrief bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
10.A.2
Nationale monitor duurzame gemeenten 2018
10.A.3
Zienswijze namens Benegora m.b.t. mestvergister Rilland
10.A.4
Billy Bird tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
pdf Billy Bird.pdf (124KB)
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
10.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.