link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 27 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
7
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019
8
Kaderbrieven 2020 Gemeenschappelijke Regelingen (voor zover deze tot het domein van de opinieraad Samenleving behoren)
De fracties worden uitgenodigd vragen te stellen en eventuele meningen kenbaar te maken over de kadernota’s. De adoptanten van de regelingen krijgen daarbij het eerst het woord om hun eventuele bevindingen kenbaar te maken.
8.a
Kaderbrief WVS groep 2020
8.b
Kaderbrief ISD Brabantse Wal 2020
8.c
Kaderbrief GGD
8.d
West-Brabants Archief
8.e
Kaderbrief RAV begroting 2020
8.f
Kaderbrief Regionaal Bureau Leerplicht
9
Ontwerp initiatiefvoorstel Themabijeenkomst Zorgen rondom complexe jeugdzorg
10
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
10.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
10.A.1
VNG_ledenbrief_actualiteiten-hulpmiddelen-wmo
10.A.2
Brief Alliantie Kinderarmoede
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar tegelijkertijd wel de dagelijkse werkelijkheid is. Is kinderarmoede ook een onderwerp binnen uw gemeente? Heeft u al gehoord van de landelijke Alliantie Kinderarmoede? Wij nodigen u van harte uit partner te worden van de Alliantie Kinderarmoede en onze pledge (zie bijlagen) op dinsdag 26 maart in Den Haag te ondertekenen. Prinses Laurentien gaat die ochtend in gesprek met jongeren, de Kinderombudsman komt spreken, toekomstige partners en ervaringsdeskundigen zijn ook aanwezig. U ook?

Wie zijn wij?
Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid hebben de handen ineen geslagen en een landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht. We willen samen met verschillende partners (publiek en privaat) armoede onder kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige doelstellingen:

In 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen (nieuwe) creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Er is ruimte voor zowel nieuwe als reeds bestaande initiatieven. Het hoofduitgangspunt is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. We zetten ons als alliantie in voor de volgende drie activiteiten:
• wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
• wij doen wat in onze mogelijkheid ligt om de gevolgen van armoede binnen gezinnen op te lossen.
• wij werken actief samen en laten zien wat werkt.

Op dinsdagochtend 26 maart wordt onze pledge door zo’n 60 verschillende partijen (publiek en privaat, lokaal en landelijk) ondertekend in Den Haag. Afgelopen week hebben deze 60 organisaties een format ontvangen waarin zij hun inzet gaan beschrijven, zodat voor iedereen helder is welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Enkele collega-gemeenten hebben toegezegd ook partner te worden van de Alliantie Kinderarmoede. Doet u ook mee?

Voor aanmelding of meer informatie over deze Alliantie Kinderarmoede kunt u contact opnemen met Tessa van Velzen (e-mailadres: tessa.van.velzen@allesisgezondheid.nl)

Met vriendelijke groet, mede namens Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid,

Igor Ivakic
directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
10.A.3
Stichting Herken ouderverstoting /Jeugdbescherming Brabant
10.A.4
Gemeente Bergen op Zoom Jaarplan Regionaal Kompas 2019
10.A.5
Openbare vergadering Algemeen Bestuur WVS op 18 februari 2019
10.A.6
VNG ledenbrief 7 maart 2019 Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS 2017 (SUWI-net)
10.A.7
WVS-groep rapportage 4e kwartaal 2018
10.A.8
Provincie Noord Brabant Magazine Sociale tweedelingen in Brabant
10.A.9
Informatiebrief Raadswerkgroep Sociaal Domein 12 maart 2019
10.A.10
Raadsinformatienota regionaal leerplicht jaarverslag 2017-2018
10.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
10.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
10.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
10.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
10.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
11
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.