link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen
Toelichting: direct aansluitend op opinieraad Ruimte

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Kaderbrieven 2020 Gemeenschappelijke Regelingen (voor zover deze tot het domein van de opinieraad Bestuur behoren)
De fracties worden uitgenodigd vragen te stellen en eventuele meningen kenbaar te maken over de kadernota’s. De adoptanten van de regelingen krijgen daarbij het eerst het woord om hun eventuele bevindingen kenbaar te maken.
6.a
Kadernota 2020 BWB Belastingsamenwerking West-Brabant
6.b
Kaderbrief Veiligheidsregio MWB
6.c
Kaderbrief OMWB 2020
6.d
Kaderbrief RWB
7
Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Woensdrecht
In verband met het verstrijken van zijn eerste benoemingstermijn vraagt de voorzitter om herbenoemd te worden
8
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
8.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
8.A.1
1e begrotinginswijziging 2019 BWB
8.A.2
RWB Overzicht actualiteiten strategisch beraad 310131
8.A.3
Raadsinformatienota Voortgangsrapportage AVG
8.A.4
Politiek jaarverslag gemeente Steenbergen
8.A.5
Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit overgangsrecht ICT Ministerie BiZa
8.A.6
VNG ledenbrief Geschillenregeling CAO gemeenten
8.A.7
VNG ledenbrief Afspraken Wnra en ledenraadpleging
8.A.8
Raadsinformatienota afschaffen hondenpenning
8.A.9
Raadsinformatienota extra avondopenstelling
8.A.10
Raadsinformatienota luchtvaartmuseum
8.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
8.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
8.C.1
Veiligheidsregio MWB Aanbiedingsbrief meerjaren beleidsplan 2019-2023C
8.C.2
Grip op sturing op Regio West Brabant (RWB)
8.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
8.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
8.D.2
Rekenkamercommissie Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019.
8.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.