link naar deze pagina

Besluitraad - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Opinieraad Samenleving Ingekomen stukken
2.b
Opinieraad Ruimte Ingekomen stukken
2.c
Opinieraad Bestuur Ingekomen stukken
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.1
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
3.2
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019
3.3
Kaderbrieven 2020 Gemeenschappelijke Regelingen (voor zover deze tot het domein van de opinieraad Bestuur behoren)
De fracties worden uitgenodigd vragen te stellen en eventuele meningen kenbaar te maken over de kadernota’s. De adoptanten van de regelingen krijgen daarbij het eerst het woord om hun eventuele bevindingen kenbaar te maken.
3.3.a
Kadernota 2020 BWB Belastingsamenwerking West-Brabant
3.3.b
Kaderbrief Veiligheidsregio MWB
3.3.c
Kaderbrief OMWB 2020
3.3.d
Kaderbrief RWB
3.3.e
Kaderbrief WVS groep 2020
3.3.f
Kaderbrief ISD Brabantse Wal 2020
3.3.g
Kaderbrief GGD
3.3.h
West-Brabants Archief
3.3.i
Kaderbrief RAV begroting 2020
3.3.j
Kaderbrief Regionaal Bureau Leerplicht
3.4
Vaststelling bestemmingsplan "Groeve Boudewijn Ossendrecht"
De raad wordt gevraagd de Nota Zienswijzen vast te stellen het bestemmingsplan vast te stellen
pdf 2019-04-11 Raadsvoorstel vaststelling BP Groeve Boudewijn.docx (516KB)
pdf 2019-04-11 Raadsbesluit vaststelling BP Groeve Boudewijn.docx (266KB)
pdf 2019-04-11 A Bijlage Zienswijze Provincie.pdf (327KB)
pdf 2019-04-11 A Bijlage Zienswijze VosVennoten (excl statuten).pdf (1,7MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage Toestingsadvies MER 15-1-2019 (a2641ts).pdf (779KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage Vast te stellen BP Groeve - Nota zienswijzen en staat van wijzigingen.pdf (49KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 1 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 1 Staat van bedrijven.pdf (49KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 2 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 2 Tabel toegestane bebouwing.pdf (180KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 3 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 3 Compensatieplan.pdf (618KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 4 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 4 Inrichtingsplan.pdf (1,3MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 5 Vast te stellen BP Groeve - Regels bijlage 5 Beeldkwaliteitplan.pdf (5,3MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 6 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 6 Nota zienswijzen en staat van wijzigingen.pdf (49KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 7 Vast te stellen BP Groeve - Regels.pdf (314KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 8 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 1 MER.pdf (9,6MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 10 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 3 Watertoets.pdf (386KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 11 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 4 Inspraaknota.pdf (74KB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 13 Vast te stellen BP Groeve - Toelichting.pdf (4,2MB)
pdf 2019-04-11 Bijlage 14 Vast te stellen BP Groeve - Verbeelding (NL.IMRO.0873.OSCAxBP107xMOEDx01-VG01).pdf (543KB)
pdf 2019-04-11 AA Bijlage 12a Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 5 Stikstofberekening.pdf (2,1MB)
pdf 2019-04-11 AA Bijlage 9a Vast te stellen BP Groeve - Toelichting bijlage 2 Bodemonderzoek.pdf (2,9MB)
3.5
Voorbereidingsbesluit gebruik woningen door huishoudens
voorstel volgt.
3.6
Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Woensdrecht
In verband met het verstrijken van zijn eerste benoemingstermijn vraagt de voorzitter om herbenoemd te worden
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.