link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 29 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.R.G. Adriaansen

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
De heer L. de Vos (vice-voorzitter van de financiële commissie) doet verslag van de bijeenkomst van de financiële commissie van 21 november 2018.
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022
In de plan worden de bovenlokale en lokale prioriteiten geduid voor de acht gemeenten in het politiedistrict. Het college vraagt de raad het veiligheidsplan vast te stellen.
7
1e wijziging APV 2018
Het college stelt voor de APV aan te passen met de aanwijzing van collectieve festiviteiten en aanvullende bevoegdheden voor de burgemeester ter bestrijding van ondermijning en criminele handelingen.
8
Initiatiefvoorstel Wijziging van de APV inzake verruiming geluidsruimte horeca
De heer De Vos (initiatiefnemer) stelt voor geluidsnormen bij incidentele en collectieve festiviteiten te versoepelen en tijden waarop dit mag uit te breiden.
9
Financiële verordening van de gemeente Woensdrecht
De verordening wordt geactualiseerd in verband met wijziging van de indeling begroting, de post onvoorzien en wet- en regelgeving inzake rapporteren en verantwoording afleggen.
10
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018
De verordening dient te worden aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
11
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
11.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
11.A.1
Regio West Brabant Overzicht actualiteiten per 11 oktober 2018
11.A.2
VNG ledenbrief_pinbeleid-bij-gemeenten
11.A.3
Nederlandse vereniging Raadsleden Oproep minister aanpassen vergoedingen raadsleden kleinere gemeenten
11.A.4
Collegereactie op de Economische VIsie Regio West-Brabant
11.A.5
VNG Buitengewone Algemene ledenvergadering en VNG-bestuurdersdag
De link naar alle stukken staat in de dagmail van 6 november
11.A.6
BWB verzoek uitbrengen zienswijze 1e begrotingswijziging
11.A.7
Provincie Noord-Brabant/VBG Vooraankondiging Slotconferentie Veerkrachtig Bestuur Brabant
11.A.8
Raadsinformatienota Financiële besluitvorming gemeente Woensdrecht
11.A.9
Raadsinformatienota Jaarplanning Planning & Control in 2019
11.A.10
Rekenkamerbrief Aan de slag met sturen op samenwerking - RKC Woensdrecht
11.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
11.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
11.D.0
Voorstel bespreken in de Opinieraad
11.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
11.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
12
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.