link naar deze pagina

Opinieraad Ruimte - 27 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts
Toelichting: De vergadering van de opinieraad begint direct na de Opinieraad Samenleving, verwacht aanvangstijdstip is 20 uur

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen beslutienlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling uit de werkgroep accommodatiebeleid
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Locatiekeuze Nieuwbouw IKC Woensdrecht
De Lowys Porquinstichting heeft een huisvestingsverzoek gedaan voor de realisatie van nieuwbouw voor de basisscholen de Stappen (Hoogerheide) en de Poorte (Woensdrecht). Het college stelt op basis van een unaniem advies van de stakeholders voor de nieuwbouw te ontwikkelen op de locatie van het hondenlosloopveld/speelterrein aan de Fortuinstraat.
7
Verordening Stimuleringslening en fondsen Stimulerings- en starterslening
Het college stelt voor de bestaande regeling voor startersleningen om te vormen tot een stimuleringslening en daar de blijverslening (investeren in levensloopbestendigheid van de woning), de duurzaamheidslening (investeren in verduurzaming bestaande woningvoorraad) en de veilig wonenlening (investeren in politiekeurmerk veilig wonen) aan toe te voegen.
8
Raadsinformatienota Plan van aanpak omgevingswet en omgevingsvisie
Het college geeft de raad in overweging een raadswerkgroep in te stellen. De fracties worden gevraagd hun standpunt daarover te geven.
9
Ter bespreking gevraagde stukken
9.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
9.A.1
BP windmolenpark Kabeljauwbeek zienswijze Namiro
9.A.2
Benegora en Namiro visie zonneweides
9.A.3
Evaluatierapport NK wielrennen Brabantse Wal
9.A.4
Benegora biodiversiteit idee
9.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
9.C.0
College advies vragen en een voorstel doen
9.D.0
Voorstel bespreken in opinieraad
9.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
9.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
9.E.1
Schriftelijke vragen AKT Elektrapunt Putte
10
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.