link naar deze pagina

Opinieraad Samenleving - 27 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: A.P.C.M. Gelten

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
3
Mededelingen
3.a
Mondelinge terugkoppeling werkgroep Sociaal Domein
4
Ingekomen stukken
5
Vragenronde (maximaal 30 minuten)
6
Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
6.A.0
Voor kennisgeving aannemen (geen verdere actie)
6.A.1
Moties kinderpardon gemeente Enschede en Heumen
6.A.2
VNG ledenbrief 18 oktober 2018 Verlengen overgangsrecht beschermd wonen
6.A.3
Stappenplan op naar meer toiletten
6.A.4
Reactie inspectie gezondheidszorg en jeugd op zwartboek JBB
6.A.5
Raadsinformatienota wijziging begroting 2019 Wvs groep oktober 2018
6.A.6
Gemeente Woensdrecht WVS 3e kwartaal 2018
6.A.7
Berlimont consulting verzoek nietigverklaring 3 Wmo overeenkomsten
6.A.8
Brief ISD Brabantse Wal aan raad over ISD en integrale toegangen.
6.A.9
VNG ledenbrief Ontwikkelingen inzake de overeenkomst regresrecht Wmo
6.A.10
Informatiebrief Raadswerkgroep sociaal domein
6.B.0
Ter afwikkeling in handen van het college stellen
6.C.0
College advies vragen en een voorstel te doen
6.D.0
Voorstel bespreken in de opinieraad
6.D.1
Overzicht moties en toezeggingen
6.E.0
Schriftelijke vragen en antwoorden conform artikel 34 Reglement van orde
7
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.