link naar deze pagina

Besluitraad - 29 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:00
Eindtijd: 23:10
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.

Opening door de voorzitter
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen van de voorstellen tot afhandeling van de ingekomen stukken van de opinieraden
2.a
Ingekomen stukken ruimte
2.b
Ingekomen stukken samenleving
2.c
Ingekomen stukken bestuur
3
Besluitvorming A-voorstellen uit de Opinieraden Ruimte, Samenleving en Bestuur
3.a
Verordening Stimuleringslening en fondsen Stimulerings- en starterslening
Het college stelt voor de bestaande regeling voor startersleningen om te vormen tot een stimuleringslening en daar de blijverslening (investeren in levensloopbestendigheid van de woning), de duurzaamheidslening (investeren in verduurzaming bestaande woningvoorraad) en de veilig wonenlening (investeren in politiekeurmerk veilig wonen) aan toe te voegen.
3.b
Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022
In de plan worden de bovenlokale en lokale prioriteiten geduid voor de acht gemeenten in het politiedistrict. Het college vraagt de raad het veiligheidsplan vast te stellen.
3.c
Initiatiefvoorstel Wijziging van de APV inzake verruiming geluidsruimte horeca
De heer De Vos (initiatiefnemer) stelt voor geluidsnormen bij incidentele en collectieve festiviteiten te versoepelen en tijden waarop dit mag uit te breiden.
3.d
Financiƫle verordening van de gemeente Woensdrecht
De verordening wordt geactualiseerd in verband met wijziging van de indeling begroting, de post onvoorzien en wet- en regelgeving inzake rapporteren en verantwoording afleggen.
3.e
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018
De verordening dient te worden aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.