link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 1 juli 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Raap / Griffier: Dhr. E.J. Bagerman

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b
Vaststelling van de agenda
2 19:35
Informatieronde
3
Gesprek met de accountant
Voorafgaand aan de debatronde over de Jaarstukken 2018 vindt een informatieronde plaats waarvoor de accountant PWC, in de personen van Sytse-Jan Dul en Martine Koedijk, is uitgenodigd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken. Tijdens de informatieronde wordt een korte toelichting gegeven op de accountantsverklaring en worden eventuele vragen hierover beantwoord.
Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl
4 20:00
Debatronde
5.a
Jaarstukken 2018
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2018. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat over 2018 een positief saldo zien van € 13,6 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de reservemutaties. Zo is het voordelig resultaat van de MPV 2019 van € 12,8 miljoen direct met de algemene reserve verrekend en maakt dit bedrag dus geen onderdeel uit van het positieve saldo. Het positieve saldo is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
- Een aanvullende rijksbijdrage in de tekorten sociaal domein á € 1,9 miljoen;
- Lagere uitgaven WMO thuisondersteuning en maatwerkvoorzieningen á € 1,8 miljoen;
- Verkoop van gemeentelijke panden en hogere huur- en gebruiksvergoedingen á € 1,4 miljoen.
De raad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2018 vast te stellen en het positieve saldo van € 13,6 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve.

Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl
5.b
Beleidsrapportage (Berap) 2019-1
In de Bestuursrapportage (Berap) 2019-1 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 april 2019. Er worden in de Berap geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen; per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 3,5 miljoen. Dit is met name het gevolg van de doorlichting van projecten en reserves, wat leidt tot een voordeel van € 4,4 miljoen. Daar tegenover staat o.a. de doorwerking van het tekort op de jeugduitgaven 2018 naar 2019, wat per saldo leidt tot een tegenvaller van € 0,9 miljoen.
Door het college wordt voorgesteld in te stemmen met de Berap 2019-1 en de bijbehorende voortgangsrapportage projecten. Daarnaast wordt voorgesteld het voordelig resultaat van € 3,5 miljoen ten gunste te brengen van de algemene concernreserve.

Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl en Bert Tory (2538), B.Tory@zwolle.nl.
6 21:15
Pauze
7 21:30
Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019
In de MPV 2019 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2019 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 21 januari 2019 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten.
De MPV 2019 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2019. Met name doordat er tussentijds winst genomen moet worden op een aantal grondexploitaties kan een aanzienlijke financiële storting van 12,8 miljoen worden gedaan in de algemene concernreserve.
Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717), C.van.Steenwijk@zwolle.nl
8 22:30
Sluiting