Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Veilig Vastgoed Eurocircuit
 • College
 • 11/25/2021
 • Besluit RvS alternatieve ontsluiting Mgr. Smetsstraat
 • College
 • 11/24/2021
 • De Groene Zone en digitaal energieloket Valkenswaard
 • College
 • 11/23/2021
 • Beantwoording motie Parallelweg Noord 10
 • College
 • 11/23/2021
 • Beleidsregel Bibob gemeente Valkenswaard 2021
 • College
 • 11/16/2021
 • Raadsagenda december 2021
 • College
 • 11/9/2021
 • Ontwikkelingen Wmo in relatie tot de begroting 2022
 • College
 • 11/2/2021
 • Kleine Markt en beschermd dorpsgezicht
 • College
 • 11/2/2021
 • Aanvullende raadsinformatie HH2
 • Teammanager Sociaal en Economisch Beleid
 • 11/1/2021
 • Prioritering cluster RO
 • College
 • 10/26/2021
 • Eindrapportage wonen en zorg en woonvisie
 • College
 • 10/19/2021
 • Jaarverslag 2020 Bezwarencommissie A2-gemeenten
 • College
 • 10/19/2021
 • Septembercirculaire 2021
 • College
 • 10/14/2021
 • Maastrichterweg 249-255
 • College
 • 10/13/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat 3
 • College
 • 10/12/2021
 • Precario- en reclamebelasting 2021
 • College
 • 10/12/2021
 • Update skatepark Valkenswaard
 • College
 • 10/7/2021
 • Uitvoeringsplan klimaatadaptatie Valkenswaard
 • College
 • 10/5/2021
 • Woningbouwplan Oude School Borkel
 • College
 • 10/5/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 11
 • College
 • 9/30/2021
 • Vastgesteld wijzigingsplan voorrangsplein Westerhovenseweg
 • College
 • 9/29/2021
 • Verbod doorgaand vrachtverkeer "oude N69"
 • College
 • 9/21/2021
 • Publicatie omgevingsvergunningen, Wet elektronische publicaties (WEP)
 • College
 • 9/14/2021
 • Agenda bestuurlijke voorstellen oktober 2021
 • College
 • 9/14/2021
 • Kermis najaar 2021
 • College
 • 8/30/2021
 • Principebesluit herbestemming Brouwerijplein 84
 • College
 • 8/11/2021
 • Rapport BMC inzake cultuureducatie
 • College
 • 7/29/2021
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 7/28/2021
 • Ontwerp wijzigingsplan voorrangsplein Westerhovenseweg
 • College
 • 7/22/2021
 • Ontwerp paraplubestemmingsplan "Hulpgebouwen"
 • College
 • 7/21/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 28 i.c.m. toepassing Wro-co√∂rdinatieregeling
 • College
 • 7/21/2021
 • Verantwoording burgemeester COVID-19 februari t/m juli 2021
 • burgemeester
 • 7/21/2021
 • RMC beleidskader 2021-2024
 • College
 • 7/21/2021
 • Inspraak verordening bekostiging leerlingenvervoer Valkenswaard 2022
 • College
 • 7/20/2021
 • Tozo 3
 • College
 • 7/20/2021
 • Ontwikkelingen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • College
 • 7/20/2021
 • Middelen jeugdzorg vanaf 2023 en verder
 • College
 • 7/15/2021
 • Principeverzoek Dorpsstraat 50a
 • College
 • 7/15/2021
 • Verklaring van geen bedenkingen de Maalsteen 7
 • College
 • 7/15/2021
 • Informatiebeveiliging: ENSIA verantwoording 2020 gemeente Valkenswaard
 • College
 • 7/13/2021
 • Interbestuurlijk Toezicht 2021-01
 • College
 • 7/13/2021
 • Motie extra zitbankjes
 • College
 • 7/13/2021
 • Vervoer Pius X College
 • College
 • 7/13/2021
 • Motie regeling transformatiesubsidie
 • College
 • 7/13/2021
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen zomer-update 2021
 • College
 • 7/13/2021
 • Stand van zaken spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding St. Martinus
 • College
 • 7/8/2021
 • Verkoop Lage Heide wonen
 • College
 • 7/5/2021
 • Verdeelwijze incidentele middelen jeugdzorg 2022
 • College
 • 6/30/2021
 • Coronacrisis
 • College
 • 6/25/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg Noord 10 Valkenswaard
 • College
 • 6/23/2021