Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 19-6-2019
 • Meicirculaire gemeentefonds 2019
 • 18-6-2019
 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • 13-6-2019
 • Voortgang integrale persoonsgerichte aanpak verward gedrag
 • 13-6-2019
 • Protocol cameratoezicht gemeente Laarbeek
 • 12-6-2019
 • Tweede begrotingswijziging GR Peelgemeenten
 • 11-6-2019
 • Regionaal jaarverslag leerplicht RMC 2017-2018
 • 11-6-2019
 • Visie op mestbewerking
 • 29-5-2019
 • Tussenevaluatie bibliotheek De Lage Beemden
 • 29-5-2019
 • Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften
 • 23-5-2019
 • Financiële situatie Senzer
 • 20-5-2019
 • Scope en toetsingskader t.b.v. evaluatie Senzer
 • 20-5-2019
 • Kennisname jaarverslag toezicht Kinderopvang 2018
 • 20-5-2019
 • Bijeenkomst herontwikkeling 't Anker
 • 14-5-2019
 • Subregionale afstemming bedrijventerreinenprogrammering
 • 14-5-2019
 • Stand van zaken proces jaarrekening 2018
 • 2-5-2019
 • RIB Procedure invoering nieuw subsidieprogramma
 • 1-5-2019
 • Vrachtwagenheffing op rijkswegen
 • 24-4-2019
 • Ingrepen bij Regionaal Historisch Centrum Eindhoven hebben beoogd effect
 • 23-4-2019
 • Bestuursopdracht herbestemmingsonderzoek locatie Het Anker te Beek en Donk
 • 17-4-2019
 • Maatregelen verkeersveiligheid Kerkakkers in samenhang met schoolwoningen Commanderij College
 • 17-4-2019
 • Aanvullende reactie op Kaderbrief 2020 Senzer
 • 11-4-2019
 • Overzicht financiën afval 2018
 • 21-3-2019
 • Basisplanning 'Wat gaan we er voor doen in 2019'
 • 15-3-2019
 • Invulling motie met betrekking tot het beschikbaar stellen van regentonnen, bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen.
 • 1-3-2019
 • Stand van zaken Wmo-huishoudelijke ondersteuning
 • 22-2-2019
 • Stand van Zaken Visie Buitengebied Laarbeek
 • 13-2-2019
 • Derde kwartaalrapportage 2018 Peelgemeenten
 • 7-2-2019
 • Planstudie N615 - N272 Beek en Donk-Gemert
 • 6-2-2019
 • Handhavingsprogramma 2019
 • 6-2-2019
 • Jaarplan 2019 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • 30-1-2019
 • Planning & Control cyclus 2019
 • 30-1-2019
 • Duurzaamheidsleningen
 • 23-1-2019
 • Abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning
 • 16-1-2019
 • Onderzoek door Universiteit van Tilburg naar opkomstbevordering verkiezingen
 • 16-1-2019
 • Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds
 • 10-1-2019
 • Uitgangspunten kostenverdeelmethode Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • 10-1-2019
 • Provinciale beoordeling begroting 2019 Laarbeek
 • 10-1-2019
 • Amendement artikel 220f lid 2 Gemeentewet
 • 9-1-2019
 • Voortgang ombouw openbare verlichting naar LED
 • 12-12-2018
 • Deelname aan het project Stagestad Helmond
 • 12-12-2018
 • Regionale energiestrategie
 • 27-11-2018
 • RIB De Groene Zone
 • 12-11-2018
 • Beleid rondom snoeihout
 • 9-11-2018
 • Verkeersveiligheidsrapportage 2014 t/m 2e kwartaal van 2018
 • 2-11-2018
 • Verkennende studie Bundelroutes Zuidoost-Brabant
 • 24-10-2018
 • Tussenevaluatie programma Laarbeek Energiek 2018
 • 19-10-2018
 • Raadsvragen aardgasvrije nieuwbouw
 • 16-10-2018
 • Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022
 • 10-10-2018
 • Uitvoeringsprogramma 2017-2021 naar aanleiding van motie CDA-fractie van 20 april 2017
 • 4-10-2018
 • Informeren stand van zaken monumentenbeleid