Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Vervolg prioritering RO en rem principeverzoeken
 • College
 • 12/23/2021
 • Inspraak alternatieve ontsluiting Mgr. Smetsstraat
 • College
 • 12/22/2021
 • Nadere regels Jeugdhulp gemeente Valkenswaard 2022
 • College
 • 12/21/2021
 • Motie coronasteun
 • College
 • 12/21/2021
 • Verklaring van geen bedenkingen Helenadal 30-32
 • College
 • 12/21/2021
 • Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard
 • College
 • 12/21/2021
 • UNESCO Valkenswaard
 • College
 • 12/16/2021
 • Prestatieafspraken 2022 met Woningbelang en Woonbedrijf
 • College
 • 12/14/2021
 • Afdoening motie hulp bij het huishouden 2 (hh2)
 • College
 • 12/14/2021
 • Raadsagenda januari 2022
 • College
 • 12/14/2021
 • Pilot Beleidsregel Evenementen Sportpark de Burg, Borkel en Schaft 2022
 • College
 • 12/14/2021
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 12/14/2021
 • Jaarverslag klachten 2018, 2019 en 2020
 • College
 • 12/7/2021
 • Motie hoge energiekosten
 • College
 • 12/1/2021
 • Veilig Vastgoed Eurocircuit
 • College
 • 11/25/2021
 • Besluit RvS alternatieve ontsluiting Mgr. Smetsstraat
 • College
 • 11/24/2021
 • De Groene Zone en digitaal energieloket Valkenswaard
 • College
 • 11/23/2021
 • Beantwoording motie Parallelweg Noord 10
 • College
 • 11/23/2021
 • Beleidsregel Bibob gemeente Valkenswaard 2021
 • College
 • 11/16/2021
 • Rapportage december 2020 - mei 2021 VTH Valkenswaard
 • College
 • 11/16/2021
 • Raadsagenda december 2021
 • College
 • 11/9/2021
 • Kunstwerk Feniks Westzijde Markt
 • College
 • 11/3/2021
 • Kleine Markt en beschermd dorpsgezicht
 • College
 • 11/2/2021
 • Ontwikkelingen Wmo in relatie tot de begroting 2022
 • College
 • 11/2/2021
 • Aanvullende raadsinformatie HH2
 • Teammanager Sociaal en Economisch Beleid
 • 11/1/2021
 • Prioritering cluster RO
 • College
 • 10/26/2021
 • Eindrapportage wonen en zorg en woonvisie
 • College
 • 10/19/2021
 • Jaarverslag 2020 Bezwarencommissie A2-gemeenten
 • College
 • 10/19/2021
 • Septembercirculaire 2021
 • College
 • 10/14/2021
 • Maastrichterweg 249-255
 • College
 • 10/13/2021
 • Precario- en reclamebelasting 2021
 • College
 • 10/12/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat 3
 • College
 • 10/12/2021
 • Update skatepark Valkenswaard
 • College
 • 10/7/2021
 • Uitvoeringsplan klimaatadaptatie Valkenswaard
 • College
 • 10/5/2021
 • Woningbouwplan Oude School Borkel
 • College
 • 10/5/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 11
 • College
 • 9/30/2021
 • Vastgesteld wijzigingsplan voorrangsplein Westerhovenseweg
 • College
 • 9/29/2021
 • Verbod doorgaand vrachtverkeer "oude N69"
 • College
 • 9/21/2021
 • Agenda bestuurlijke voorstellen oktober 2021
 • College
 • 9/14/2021
 • Publicatie omgevingsvergunningen, Wet elektronische publicaties (WEP)
 • College
 • 9/14/2021
 • Kermis najaar 2021
 • College
 • 8/30/2021
 • Principebesluit herbestemming Brouwerijplein 84
 • College
 • 8/11/2021
 • Rapport BMC inzake cultuureducatie
 • College
 • 7/29/2021
 • Voortgangsrapportage projectenportefeuille
 • College
 • 7/28/2021
 • Ontwerp wijzigingsplan voorrangsplein Westerhovenseweg
 • College
 • 7/22/2021
 • Ontwerp paraplubestemmingsplan "Hulpgebouwen"
 • College
 • 7/21/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 28 i.c.m. toepassing Wro-co√∂rdinatieregeling
 • College
 • 7/21/2021
 • Verantwoording burgemeester COVID-19 februari t/m juli 2021
 • burgemeester
 • 7/21/2021
 • RMC beleidskader 2021-2024
 • College
 • 7/21/2021
 • Inspraak verordening bekostiging leerlingenvervoer Valkenswaard 2022
 • College
 • 7/20/2021