Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2019-003
 • Rondvraag over meldingsapp openbare ruimte: Eind eerste kwartaal 2019 is er een zeer gebruiksvriendelijke, klantvriendelijke app met GPS beschikbaar voor meldingen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • T2019-002
 • Veiligheidsbeleid: De burgemeester gaat bezien of de in de visie genoemde resultaten (‘toegenomen’, ‘afgenomen’ ) van cijfers en een interpretatie voorzien kunnen worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • T2019-001
 • Centrumplan Bergschenhoek: De wethouder informeert actief de raad voor de zomer 2019 over de stand van zaken.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 16-1-2019
 • T2018-099
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Pareto scan casussen: het doornemen van een nader te bepalen aantal grootverbruikers van jeugdzorg en het beoordelen. Het college informeert de raad begin 2019 over dit onderzoek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • T2018-098
 • Memo aan raad T18.15504 Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp: Onderzoek Berenschot naar oorzaken toenemende jeugdzorg in Lansingerland
 • eind januari 2019 is het advies van Berenschot gereed en ontvangt de raad deze.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-12-2018
 • T2018-097
 • Brief 13 december 2018 - Actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp (U18.11288): Uiterlijk in maart 2019 wordt een aanvullend plan opgesteld waarin wij de 'knoppen' van de jeugdhulp waar we aan kunnen draaien identificeren en een concreet (lokaal) plan van aanpak formuleren. Het college informeert de raad hierover in kwartaal 2 van 2019.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 13-12-2018
 • T2018-096
 • Bibob: De burgemeester geeft schriftelijk een antwoord op de vraag hoe vaak het voorkomt dat er bij bestaande vergunningen een extra Bibob toets gedaan moet worden.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-095
 • Belastingverordening: Onlangs is in de Tweede Kamer een voorstel van Pieter Omtzigt aangenomen, waarbij de gemeenten bij diverse verenigingen niet het hoge OZB tarief voor gebouwen in rekening hoeven te brengen. Bij de begroting 2020, volgend jaar dus, over 10 maanden, zal gekeken worden of er nieuwe redenen zijn om daar verenigingen in tegemoet te komen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-094
 • Mission paper/Bleizo West: Voor deze uitwerking formuleren we samen met Zoetermeer een bestuursopdracht. Afgesproken is dat deze bestuursopdracht voor 1 december geformuleerd is en dat de uitwerking van deze opdracht duurt tot begin april 2019. De uitkomsten hiervan bespreekt het college in het tweede kwartaal van 2019 met de raad.
 • College
 • Cie AB
 • 10-12-2018
 • T2018-093
 • De wethouder stuurt voor het eind van het jaar een nadere onderbouwing van het concept 'Huis van de Samenleving' naar de raad
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 1-11-2018
 • T2018-092
 • Motie M2018-031: De raad bepaalt de kaders: Op de aanpassing dictum 5: ‘ In onderhandelingen met ontwikkelaars aan te geven, dat afspraken over afwijkingen van kaders worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van de raad’: De wethouder komt met een voorstel, nadat alles afgewogen is, om aan te geven hoe het werkbaar voor de raad gemaakt gaat worden. Dit kan dan in bespreking gebracht worden.
 • Raad
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-091
 • Bestemmingsplan Berkel Centrum: Het inrichtingsplan wordt voorgelegd aan en besproken met de commissie Ruimte. Uiteraard zullen de opmerkingen serieus genomen worden en meegenomen worden in het definitieve plan.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-090
 • Bestemmingsplan Berkel Centrum: De problematiek rond de woning van de heer Vreugdenhil: de familie zal ruim betrokken worden bij de uitvoering van de plannen rondom de woning (de privacy, inpassing in groen en inpassing in water).
 • Albert Abee
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-089
 • Bestemminsplan Berkel Centrum, Motie M2018-29 parkeren centrum Berkel: De bevindingen en metingen die gedaan zijn, liggen in december op de tafel van de raad. Als de raad het agendeert in de commissie, kan er daarna over gesproken worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-088
 • Tarieven OV en MRDH: Men is bezig met het opstellen van een tarievenkader. Na bespreking in klankbordgroep en adviescommissie komt de wethouder hiermee naar de raadscommissie, in Q1
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 29-11-2018
 • T2018-087
 • Ensia verantwoording: De vraag waarom heeft de raad vorig jaar geen informatie verantwoording BRP en PUN heeft ontvangen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 14-11-2018
 • T2018-086
 • Begroting: De raad ontvangt voor het einde van het jaar een position paper waarin alle samenhangende dossiers op tafel gelegd worden: wat er te verwachten is, welke positie Lansingerland zal innemen en er in breder kader kan worden bezien wat er allemaal op ons afkomt.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.10482 d.d. 6 november 2018.
 • 20-12-2018
 • T2018-085
 • Begroting: Het college komt in december met een brief, waarin het aangeeft hoe het proces eruit ziet om te komen tot een begroting waarin de koppeling wordt gemaakt tussen de doelstellingen en de middelen die hiervoor ingezet worden. Dit zodat de raad deze kan vaststellen, het college met de uitvoering aan de slag kan gaan en vervolgens de raad kan controleren of het geld doelmatig en efficiënt is uitgegeven.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • FIN
 • De brief wordt in december 2018 aan de raad aangeboden.
 • T2018-084
 • Begroting: Op concrete vraag van de VVD over de top 10 m.b.t. bereikbaarheid en toegankelijk voor mensen met een beperking: De wethouder zegt toe dat die inventarisatie goed tegen het licht gehouden gaat worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 17-10-2018
 • BI&F
 • T2018-083
 • Halfjaarrapportage sociaal domein: de commissie ontvangt informatie hoeveel asielgerechtigden werk hebben gevonden en hoeveel re-integratietrajecten er zijn.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • E&MO
 • Deze informatie wordt verwerkt in de Jaarrapportage Sociaal Domein 2018.
 • T2018-082
 • De Snip: de commissie ontvangt met enige regelmaat of zelfs tussendoor informatie over de voortgang in dit dossier.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • RO
 • Q1 - 2019.
 • T2018-081
 • Huurtarieven culturele verenigingen: de wethouder zoekt uit in overleg met wethouder Abee of de CPI-index die wordt toegepast bij de huren die culturele verenigingen ook achterwege moet blijven gelet op het feit dat coalitie-akkoord spreekt over het ‘bevriezen van de tarieven’, ook voor culturele verenigingen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • E&MO
 • T2018-080
 • Hospice: de commissie ontvangt meer uitleg wat WMO ‘begeleiding light’ omvat en wat de mogelijkheden hiervan zijn voor dit dossier.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4-10-2018
 • E&MO
 • Afgehandeld met brief U18.10154 d.d. 15 oktober 2018.
 • T2018-079
 • Verordening elektronische kennisgeving: Het college zal zorgen en borgen dat er op de Lansingerlandse website een link komt te staan. Het gaat dan over bekendmakingen en kennisgevingen, die het karakter hebben om de burger en samenleving te informeren.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 3-10-2018
 • BI&F
 • T2018-078
 • Sluipwespen en honingdauw: de wethouder zal onderzoeken welke rol sluipwespen kunnen spelen bij het bestrijden van honingdauw. Na het onderzoek zal de wethouder de commissie informeren over zijn bevindingen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • B&O
 • Commissie Ruimte wordt in Q1 - 2019 geïnformeerd.
 • T2018-077
 • Brief rotondes: de wethouder informeert de commissie wanneer de brief verstuurd wordt.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.09154 d.d. 10 september 2018.
 • 18-10-2018
 • T2018-076
 • Rapport Rekenkamer Afvalbeleid etc.: de tips van de heer Muis bv over de openingstijden van het afvalbrengstation, manieren om goed gedrag te belonen, zal de wethouder meenemen in het gesprek over het nieuwe beleid.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11-9-2018
 • B&O
 • Wordt besproken tijdens de beelvormende agenda op 12 december 2018. Planning commissie Ruimte van februari 2019 en raad van maart 2019.
 • T2018-075
 • Zomerrapportage: Bushalte: Er komt een schriftelijk antwoord op de vraag van de heer Dieleman over de overschrijding bij de bushalte.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • B&O
 • Afgehandeld met brief U18.09736 d.d. 27 september 2018.
 • T2018-074
 • Beleidsplan politie: Verwarde personen: de burgemeester zegt toe, dat hij de inspanning op zich zal nemen om met de politie in de gaten te houden wat er gebeurt op dit gebied.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • E&MO
 • Burgemeester bespreekt dit regelmatig met de politie.
 • T2018-073
 • Beleidsplan politie: De burgemeester zal in overleg met het presidium weer een besloten bijeenkomst met de raad beleggen om de raad te informeren over actuele veiligheidszaken.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • V&H
 • Verzoek aan presidium aan te geven wanneer dit uitkomt.
 • T2018-072
 • Beleidsplan politie: de zienswijze zal voor de raadsvergadering 4 punten worden aangepast: over de zorgen over uitstroom en het peil houden van de bezetting, een aanscherping van de tekst over het aantal wijkagenten, een formulering opnemen betrekking hebbend op de GGD en de idee om het politiebureau te laten bezetten door een gastheer/gastvrouw dan wel te zoeken naar creatieve mogelijkheden om het aantal openingsuren uit te breiden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • RO
 • De zienswijze is aangepast.
 • T2018-071
 • Verhogen drempelbedragen meervoudig onderhandse aanbestedingen : In het voorstel wordt gesproken over vergelijkbare gemeenten. Welke gemeenten dat zijn wordt schriftelijk in een lijstje aan de raad verstrekt.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • BI&F
 • Afgehandeld met het plaatsen van de memo T18.09355 op de raadspagina op @Work d.d. 14 september 2018.
 • 18-10-2018
 • T2018-070
 • Zomerrapportage: Vraag van de heer Ruijtenberg GL over niet gerealiseerde projecten: Welke projecten zijn er niet gereed gekomen? Een gedetailleerde opsomming zal de wethouder de raad schriftelijk doen toekomen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • FIN
 • Een overzicht van de projecten is aan de raad gestuurd in brief U18.09736 d.d. 27 september 2018.
 • 18-10-2018
 • T2018-069
 • Lansingerlands initiatief: De wethouder onderzoekt de mogelijkheid van het gebruik van een beslisboom o.i. d. om het vinden van de weg tot het indienen van een initiatief zo mogelijk gemakkelijker te maken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • BI&F
 • T2018-068
 • Lansingerlands initiatief: Communicatie: hier gaat inzet op gepleegd worden op alle kanalen die de gemeente heeft, namelijk de kranten, de nieuwsbrieven en sociale media. Hier zal veel inspanning op geleverd moeten worden, want het moet duidelijk zijn dat het er is. Er wordt een duidelijke communicatielijn opgezet.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • BI&F
 • T2018-067
 • Lansingerlands Initiatief: Het plafond voor het beschikbare subsidiebedrag wordt aangepast naar 1€ per inwoner. Het ijkpunt wordt daarbij de jaarlijkse meting van het CBS.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 12-9-2018
 • BI&F
 • Opgenomen in de door de raad vastgestelde Nadere subsidieregels inzake het Lansingerlands Initiatief behorende bij de Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 (T18.10636).
 • 18-10-2018
 • T2018-066
 • Brief dd 11-6-2018, U18.06636: Chillplekken, pilot bij de skatebaan: de raad wordt nog geïnformeerd over de precieze planning, aanpak en resultaten van deze chillplek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 11-7-2018
 • E&MO
 • De gemeenteraad was uitgenodigd voor de lancering van de chillplek bij de skatebaan op 12 september 2018. We informeren de raad zodra de resulaten van de chillplek bekend zijn.
 • T2018-065
 • Halfjaarrapportage sociaal domein: in deze rapportage wordt informatie opgenomen over kwaliteit van het toezicht.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 21-6-2018
 • E&MO
 • Deze informatie is verwerkt in de halfjaarrapporage 2018. Afgehandeld.
 • 27-9-2018
 • T2018-064
 • Jaarrapportage sociaal domein: de rapportages voor het half jaar en voor het jaar zullen met elkaar in de pas gaan lopen, zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 21-6-2018
 • E&MO
 • Deze toezegging is verwerkt in de halfjaarrapportage 2018. Afgehandeld.
 • 27-9-2018
 • T2018-063
 • Rapportages sociaal domein: voortaan wordt in de rapportages informatie over jonggehandicapten meegenomen.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 21-6-2018
 • E&MO
 • Deze informatie is verwerkt in de halfjaarrapportage 2018. Zie pagina 9 van bijlage T18.11285.
 • 18-10-2018
 • T2018-062
 • Toezeggingenlijst: T2017-136, nieuw voorstel voor invulling van de Snip: deze is afgedaan, het onderwerp komt terug in de commissie Samenleving
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 5-7-2018
 • RO
 • Zie toezeggingen nummer 2017-173. Afgehandeld.
 • 27-9-2018
 • T2018-061
 • Kaderbrief, rekenrente: In een aparte schriftelijke beantwoording zal het college uitleg geven hoe het op 0,9% komt tot 2,15%.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 3-7-2018
 • FIN
 • Deze schriftelijke beantwoording is opgenomen bij de technische vragen voor de Kaderbrief 2019 (T18.09385).
 • 18-10-2018
 • T2018-060
 • Kaderbrief: De wethouder zal op korte termijn, naar verwachting in een brief, terugkomen op de opmerking van de heer Van Doorn m.b.t. de toezegging over de opbouw van de begroting (Toezegging T2017-154). Dan zal hij uitleggen welke problematiek hij daarbij ziet, zo uitvoerig mogelijk.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 3-7-2018
 • FIN
 • In overleg met de heer Van Doorn en de heer Hoppenbrouwer is besloten om geen brief te sturen. In plaats daarvan heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Hoppenbrouwer hieromtrent. De uitkomst heeft geleid tot een oplossing om toezegging T2017-154 na te komen. Bij de begoting 2019-2022 in combinatie met het Collegeprogramma wordt de gewenste omslag gemaakt.
 • 18-10-2018
 • T2018-059
 • Jaarstukken, Bestemmingsreserve RWS A13/A16: De wethouder informeert de raad schriftelijk en ruim vóór de raadsvergadering over welke juridische en organisatorische redenen er zijn om geen bestemmingsreserve van 4,1 mio in te richten.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 20-6-2018
 • FIN
 • De raad is hier over geïnformeerd middels een geheime brief.
 • 27-9-2018
 • T2018-058
 • Bestemmingsplan Hoekeindseweg 119: De wethouder bespreekt de verkeersveiligheid en het mogelijke sluipverkeer in het college van B&W.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • Brief volgt in oktober 2018.
 • T2018-057
 • In het kaartje bij het voorbereidingsbesluit Wilderszijde is een stuk niet ingetekend. Dit wordt toegelicht in het raadsvoorstel.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • De toezegging is afgehandled met het aangepaste raadsbesluit BR1800008 (besluit van 5 juli 2018).
 • 27-9-2018
 • T2018-056
 • Op pagina 62 van het bestemmingsplan Hoekeindseweg 119 wordt de zin “De gemeente Lansingerland heeft de ambitie vastgesteld om in 2025 een klimaatneutrale gemeente te zijn” aangepast zodat deze kloppend is met de praktijk.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • Verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan (vastgesteld in de raad van 5 juli 2018).
 • 18-10-2018
 • T2018-055
 • Concept-advies kwartiermaker omgevingsmanager RTHA: De reacties die in de commissievergadering Ruimte van 19 juni 2018 zijn gegeven, worden verwerkt in een brief die uiterlijk vrijdag 22 juni wordt verzonden naar de kwartiermaker.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • Deze brief U18.07093 is aangepast en verzonden d.d. 21-06-2018.
 • 27-9-2018
 • T2018-054
 • Vervoersautoriteit MRDH: De wethouder zoekt uit wat het antwoord is op de vraag of de BDU-gelden worden geïndexeerd door het Rijk.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • Afgehandeld met brief U18.08616 d.d. 14-08-2018.
 • 27-9-2018
 • T2018-053
 • De wethouder gaat in gesprek met de winkeliers over het gebruik van parkeergelegenheid achter de Xenos, met het oog op verbetering gelegenheid tot kort parkeren in Berkel centrum.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 19-6-2018
 • RO
 • Commissie Ruimte wordt geïnformeerd in december, met de mogelijkheid dit te behandelen in de commissie in Q1 - 2019.