Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 1/14/2020
 • Leges voor aanvragen urgentieverklaring woonruimte en gehandicaptenparkeerkaart
 • 1/14/2020
 • Toekomstperspectief FrisValley
 • 12/19/2019
 • Aanbieden eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 Regio Foodvalley
 • 12/19/2019
 • Voortgang woningbouwplannen Kerkplein Nijkerk, Spaanse Leger Nijkerk, Euretco Hoevelaken
 • 12/17/2019
 • Voortgang beheer buitensport
 • 12/17/2019
 • Actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen
 • 12/17/2019
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2018-2022
 • 12/17/2019
 • Nota grondprijsbeleid 2020
 • 12/17/2019
 • Kraakpand Zuiderinslag 8
 • 12/10/2019
 • Strategiedocument Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • 12/10/2019
 • Stand van zaken voorbereiding gemeentelijke organisatie op inwerkingtreding Omgevingswet
 • 12/10/2019
 • Evaluatie 2019 Eikenprocessierups
 • 12/10/2019
 • Tijdelijke subsidieregeling 75 jarige bevrijding
 • 12/4/2019
 • Prestatieafspraken 2020 met corporaties en huurdersvertegenwoordiging
 • 12/3/2019
 • Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
 • 12/2/2019
 • Regionale Economische Agenda (REA) Utrecht Region
 • 11/21/2019
 • Reactie n.a.v. brief TK Minister n.a.v. Inspectierapport jeugdbescherming
 • 11/21/2019
 • lnrichting bedrijventerrein Nijkerkerpoort
 • 11/6/2019
 • Ontwerp-beeldkwaliteitsplan bebouwing Buitengebied
 • 11/4/2019
 • Bestuursopdracht start ontwikkeling Middelaar Oost
 • 10/30/2019
 • Aanbesteding leerlingenvervoer 2020
 • 10/18/2019
 • Veilig Thuis
 • 10/14/2019
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • 10/8/2019
 • Onderzoek AED-netwerk en ambulancezorg
 • 10/7/2019
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau in relatie tot de omgevingsvisie
 • 9/27/2019
 • Update subsidie- en tarievenbeleid
 • 9/24/2019
 • Warmteverkenning
 • 9/23/2019
 • Voorbereidingskrediet en Plan van Aanpak woningbouw deelplan 3 Nijkerkerveen
 • 9/17/2019
 • Aanleggen voorzieningen camperplaatsen Watergoorweg
 • 9/17/2019
 • Herontwikkeling locatie scouting Nautenaseweg
 • 9/11/2019
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Centrumplan Nijkerkerveen
 • 9/11/2019
 • Benoeming leden sociaaldomeinraad
 • 7/18/2019
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
 • 7/18/2019
 • Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019
 • 7/18/2019
 • Verbetermaatregelen dienstverlening Optisport
 • 7/18/2019
 • Onderzoeken zand Ludenhof
 • 7/16/2019
 • Inrichting en financiĆ«n peuteropvang en VVE in de OAB periode 2020-2022
 • 7/15/2019
 • Motie voedselverspilling 1 november 2018
 • 7/12/2019
 • Borging van de collectieve preventietaken van de gebiedsteams
 • 7/12/2019
 • Visie doelstellingen en activiteitenplan Integratie statushouders 2019-2020
 • 7/8/2019
 • Ter inzage legging bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk
 • 7/4/2019
 • Start onderhandelingen aankoop pand Rabobank
 • 7/4/2019
 • Afvalinzameling
 • 6/27/2019
 • Meicirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 6/21/2019
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 6/7/2019
 • Vervanging technische nummers Atletiekvereniging Nijkerk (AVN)
 • 6/7/2019
 • Waarderen naar gebruiksoppervlakte en mogelijke gevolgen voor WOZ
 • 5/27/2019
 • Traject Regiodeal FoodValley
 • 5/21/2019
 • Resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie
 • 5/17/2019
 • Bestemmingsplan Buitengebied herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken