Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/18/2019
 • Veilig Thuis
 • 10/14/2019
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • 10/8/2019
 • Onderzoek AED-netwerk en ambulancezorg
 • 10/7/2019
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau in relatie tot de omgevingsvisie
 • 9/27/2019
 • Update subsidie- en tarievenbeleid
 • 9/24/2019
 • Warmteverkenning
 • 9/23/2019
 • Voorbereidingskrediet en Plan van Aanpak woningbouw deelplan 3 Nijkerkerveen
 • 9/17/2019
 • Aanleggen voorzieningen camperplaatsen Watergoorweg
 • 9/17/2019
 • Herontwikkeling locatie scouting Nautenaseweg
 • 9/11/2019
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Centrumplan Nijkerkerveen
 • 9/11/2019
 • Benoeming leden sociaaldomeinraad
 • 7/18/2019
 • Verbetermaatregelen dienstverlening Optisport
 • 7/18/2019
 • Onderzoeken zand Ludenhof
 • 7/18/2019
 • Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019
 • 7/18/2019
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
 • 7/16/2019
 • Inrichting en financiĆ«n peuteropvang en VVE in de OAB periode 2020-2022
 • 7/15/2019
 • Motie voedselverspilling 1 november 2018
 • 7/12/2019
 • Visie doelstellingen en activiteitenplan Integratie statushouders 2019-2020
 • 7/12/2019
 • Borging van de collectieve preventietaken van de gebiedsteams
 • 7/8/2019
 • Ter inzage legging bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk
 • 7/4/2019
 • Start onderhandelingen aankoop pand Rabobank
 • 7/4/2019
 • Afvalinzameling
 • 6/27/2019
 • Meicirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 6/21/2019
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 6/7/2019
 • Vervanging technische nummers Atletiekvereniging Nijkerk (AVN)
 • 6/7/2019
 • Waarderen naar gebruiksoppervlakte en mogelijke gevolgen voor WOZ
 • 5/27/2019
 • Traject Regiodeal FoodValley
 • 5/21/2019
 • Resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie
 • 5/17/2019
 • Bestemmingsplan Buitengebied herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken
 • 5/15/2019
 • Foodvalley Jeugd uitgaven 2017-2019
 • 5/9/2019
 • Voortgang Inclusie agenda
 • 5/7/2019
 • Experiment bevorderen doorstroming door WSN
 • 5/6/2019
 • Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2018
 • 5/6/2019
 • Uitstel Strategische Agenda Regio Foodvalley
 • 4/30/2019
 • Verantwoording ENSIA over informatieveiligheid inzake DigiD, Suwinet, BAG en BGT
 • 4/10/2019
 • Vaststellen beleidsregel antenne-installaties
 • 4/9/2019
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • 4/8/2019
 • Planologische procedures Doornsteeg fase 2
 • 4/4/2019
 • Activiteitenplan 2019 Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk
 • 4/2/2019
 • Vervanging natuurgrasveld door kunstgrasveld Sparta voetbal Nijkerk
 • 4/1/2019
 • Platform Binnenstad 2.0
 • 3/22/2019
 • Aanpak van ondermijning in de gemeente Nijkerk 2019
 • 3/18/2019
 • Vaststellen van het uitvoeringsplan Wabo 2019
 • 3/13/2019
 • Koningsdag Amersfoort 2019
 • 3/7/2019
 • Afronding contracten SRO en oplevering accommodaties
 • 3/7/2019
 • Geen BIZ Nijkerk binnenstad
 • 3/7/2019
 • Uitvoering van het amendement (maaiveld parkeren t.o.v. bronpunten) d.d. 14 december 2017
 • 3/7/2019
 • Uitgangspunten herijking parkeerbeleid Nijkerk
 • 3/7/2019
 • Toegankelijkheid stembureaus
 • 3/4/2019
 • Maandbericht budgettaire consequenties februari 2019