Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 21-3-2019
 • RWB - Regio West-Brabant
 • Raadsinformatiebrief 380kV
 • 21-3-2019
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Ontwerpbegroting 2020
 • In handen college. (opstellen zienswijzen)
 • 20-3-2019
 • College B&W
 • Afsprakenkader Detailahndelsontwikkelingen West-Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 20-3-2019
 • College B&W
 • ENSIA verantwoording
 • Voor kennisgeving aannemen. Het Asurance-rapport ANSIA 2018 is nog niet in ons bezit en wordt derhalve op 'n later tijdstip toegevoegd.
 • 14-3-2019
 • Dhr. en mevr.
 • Bezorgdheid bewoners Boswachterij Dorst
 • In handen college.
 • 14-3-2019
 • Dhr en mevr.
 • Bezorgheid bewoners boswachterij Dorst
 • In handen college.
 • 12-3-2019
 • College B&W
 • Opdracht en overeenkomst Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout 2019
 • 12-3-2019
 • College B&W
 • Ontwikkeling Steenovensebaan 28 en Dorst-Oost
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11-3-2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • 8-3-2019
 • College B&W
 • Beoordeling kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7-3-2019
 • Vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad
 • beroep op u als werkgever, controleur en zorgdrager voor archiefzaken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-3-2019
 • Raad van State
 • Noord-Brabant - Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
 • 28-2-2019
 • Bezorgde inwoner van Oosterhout
 • Draai de gaskraan nog niet dicht
 • 26-2-2019
 • Bewoners van Vlindervallei
 • Zaaknummer 173338: brieven van bewoners aan gemeente inzake Pannenhuisstr. Boogschuttersgilde St. Sebastiaan
 • In handen college.
 • 25-2-2019
 • Verkeerscommissie van Stichting Buurtpreventie Vrachelen 2 & Markant
 • Fietsbrug over het Wilhelminakanaal
 • 22-2-2019
 • College B&W
 • Principeverzoek vestiging event- en vergaderlocatie Bredaseweg 106
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 21-2-2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit: Overgangsrecht ICT
 • 19-2-2019
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer, afdeling De Amer
 • Op en aanmerkingen op het presentatie mobiliteitsplan van Gemeente Oosterhout
 • 19-2-2019
 • Leefbaarheidswerkgroep Den hout
 • reactie op concept document Oosterhout Vooruit
 • 19-2-2019
 • Natuurmonumenten
 • Concept-mobiliteitsplan "Oosterhout Vooruit"
 • 19-2-2019
 • College B&W
 • Verkenning en inventarisatie Snelfietsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg (F269)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 18-2-2019
 • College B&W
 • Voortgang implementatie Omgevingswet, stand van zaken Omgevingsvisie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 18-2-2019
 • College B&W
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 217-2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 15-2-2019
 • College B&W
 • Onderzoeksopdracht Broedplaats (amateur)Podiumkunsten Galvanitasfabriek
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 14-2-2019
 • Veiligheids Regio Midden en West-Brabant
 • Consultatie Meerjaren beleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019-2023
 • In handen college in verband met opstellen zienswijze.
 • 14-2-2019
 • Stichting (H)erken Ouderverstoting
 • Brief 4 februari 2019 nav uw schrijven met kenmerk IJZ/19-01-17690/WtL/1101683/WOB VERZOEK
 • 8-2-2019
 • Gemeenteraad Breda
 • Grip en sturing op Regio West-Brabant
 • Desgewenst bespreken bij het fractievoorzittersoverleg.
 • 8-2-2019
 • College B&W
 • Rest van opstal gemeentelijke buitensportaccommodaties - Zn.173264
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-2-2019
 • Raad van State
 • Oosterhout - Bp Bedrijventerrein Everdenberg-Oost
 • 6-2-2019
 • GGD West-Brabant
 • Kaderbrief 2020
 • 5-2-2019
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Kaderbrief 2020
 • 4-2-2019
 • Stichting (H)erken Ouderverstoting
 • brief gericht aan de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
 • 1-2-2019
 • Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
 • Kaderbrief 2020
 • 31-1-2019
 • GGD West-Brabant
 • Kaderbrief 2020
 • 31-1-2019
 • RWB Regio West-Brabant
 • 2e berap 2018 en Kaderbrief 2020
 • 29-1-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/007: Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
 • 29-1-2019
 • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
 • Toezending 1e begrotingswijziging BWB 2019 en Kadernota en Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
 • 28-1-2019
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Landelijke Alliantie Kinderarmoede
 • 28-1-2019
 • RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Kaderbrief begroting 2020
 • 25-1-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/006: Actualiteiten hulpmiddelen Wmo
 • 24-1-2019
 • De heer
 • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout 2018
 • 24-1-2019
 • Gemeente Zundert
 • Strategische Ontwikkelagenda Zundert
 • 24-1-2019
 • Provincie Noord-Brabant
 • Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019
 • 24-1-2019
 • Milieuvereniging Oosterhout
 • Zienswijze van de Milieuvereniging Oosterhout op het ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout 2018
 • 23-1-2019
 • College B&W
 • Uitvoeringsprogramma 2019 en terugblik 2018 fysieke leefomgeving VTH en rapport van IBT
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 23-1-2019
 • Bewoners Keiweg
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Slotjes, herziening 5. Herinrichting voormalige locatie Brandweerkazerne
 • 23-1-2019
 • De heer
 • Inspraakreactie op Ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout 2018, dat vanaf 13 december ter inzage ligt
 • 23-1-2019
 • lid commissie Brabant van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut
 • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout 2018
 • 22-1-2019
 • De heer
 • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den hout 2018
 • 21-1-2019
 • Partij voor de Dieren
 • Ballonnen in de openbare ruimte
 • Voor kennisgeving aannemen.