Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 11/12/2019
 • Verslaglegging/evaluatie Wegwijs+ in de wijk
 • 10/29/2019
 • Toezegging raad 10 oktober 2019 inzake verkeerscijfers Jagersboschlaan inclusief aanvullende toelichting
 • 10/29/2019
 • Pilot ANPR-camera's
 • 10/22/2019
 • MIRT-verkenning A2 Deil-Vught
 • 10/22/2019
 • Evaluatie De Vughtse Aankoopregeling, augustus 2018 t/m september 2019
 • 10/9/2019
 • Van Gogh Nationaal Park in oprichting
 • 10/1/2019
 • Coördinator functie kinderen en armoede
 • 9/18/2019
 • Rib bouwproject ‘De Braacken’
 • 9/17/2019
 • Voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp
 • 9/17/2019
 • Motie PvdA-GL tav aanbestedingsvoorwaarden
 • 9/3/2019
 • Stand van zaken huisvesting statushouders
 • 9/3/2019
 • Consequenties abonnementstarief Wmo
 • 9/3/2019
 • Gevolgen uitspraak PAS voor PHS, N65
 • 8/29/2019
 • Vaststelling Jaarverslag vergunningen 2018
 • 8/27/2019
 • Ruimen Niet Gesprongen Explosieven Fort Isabella
 • 8/27/2019
 • Civiele procedure kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
 • 8/20/2019
 • Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant
 • 7/31/2019
 • Resultaat verkoop-herontwikkeling complex Rozenoord
 • 7/11/2019
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 7/2/2019
 • Veiligheidsmonitor
 • 6/25/2019
 • Vaststelling Beleid en uitvoeringsprogramma Vergunningen en Jaarverslag Toezicht en Handhaving
 • 6/18/2019
 • Consequenties vernieuwende koers Omgevingswet
 • 6/18/2019
 • Meicirculaire 2019
 • 6/18/2019
 • Betrokkenheid Vught bij bestemmingsplan Buitengebied Haaren
 • 6/17/2019
 • Transformatieopgaven jeugd
 • 6/11/2019
 • Toezichtsoordeel Interbestuurlijk Toezicht Archief- en informatiebeheer
 • 6/3/2019
 • Communicatiejaarplan veiligheid 2019
 • 6/3/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan N65
 • 6/3/2019
 • Inkoop specialistische Wmo 2020
 • 5/28/2019
 • Verbeteren bereikbaarheid Kruishoeveweg e.o.
 • 5/28/2019
 • Ontwikkeling Zorgpark Voorburg
 • 5/28/2019
 • Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant
 • 5/21/2019
 • Zienswijze concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant
 • 5/21/2019
 • Planning besluitvorming toekomstige rol en positie WSD en tussentijdse evaluatie cafetariamodel
 • 5/14/2019
 • Burgerparticipatie
 • 5/14/2019
 • Notitie pachtbeleid en pilot duurzame pachtgronduitgifte
 • 5/14/2019
 • Evaluatie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Vught
 • 5/7/2019
 • Continuering Verkeer en vervoersplan 2014-2018
 • 5/7/2019
 • Evaluatie instellen eenrichtingsverkeer Moleneindplein
 • 5/7/2019
 • Inkoopscenario jeugdhulp 2020-2024
 • 4/16/2019
 • De Petrustuin
 • 4/16/2019
 • Toezicht op informatie en archiefbeheer
 • 4/9/2019
 • Actualisatie monumentale en waardevolle bomenlijst 2019
 • 4/2/2019
 • Grondverkoop Isabellaveld
 • 4/2/2019
 • Bewegen en sporten in openbare ruimte
 • 3/26/2019
 • Ontwikkeling Landgoed Roucouleur
 • 3/26/2019
 • Concept beeldkwaliteitsplan Rozenoord
 • 3/26/2019
 • Stand van zaken integratie statushouders
 • 3/26/2019
 • Resultaten onderzoek Vughtpas
 • 3/26/2019
 • Stand van zaken huisvesting statushouders