Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 5/10/2022
 • Ontwerpbegroting 2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag en jaarrekening 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum
 • 5/10/2022
 • Aangehouden motie 'Ontwikkeling Hart van De Baarzen'
 • 4/29/2022
 • Convenant Groene Handhaving 2021 voor onbepaalde tijd getekend
 • 4/19/2022
 • Jaarverslag klachtenbehandeling 2021
 • 4/19/2022
 • Jaarverslag VTH 2021
 • 4/12/2022
 • Toezicht op informatie- en archiefbeheer
 • 4/5/2022
 • Gecertificeerde Instellingen en maatregelen JBB
 • 3/31/2022
 • Uitbetalen tegemoetkoming energietoeslag aan de minima
 • 3/29/2022
 • Voortgangsrapportage projecten
 • 3/22/2022
 • Jaarverslag Adviespunt Social Return 2021
 • 3/22/2022
 • Gevolgen Didam arrest Hoge Raad voor gebiedsontwikkeling
 • 3/18/2022
 • Verkeersveiligheidsanalyse rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg
 • 3/15/2022
 • Vervolgstappen energie en klimaat
 • 3/8/2022
 • Haalbaarheidsstudie woonconcept Leyhoeve
 • 3/8/2022
 • Ondersteuning Oekra├»ne 2022
 • 3/8/2022
 • Verstedelijkingsakkoord
 • 2/8/2022
 • Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 2/8/2022
 • Jaarverslagen monumentencommissie 2019-2020
 • 2/8/2022
 • Kaderbrief begroting 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord
 • 1/25/2022
 • Wijziging Trac├ębesluit vanwege trillingen
 • 1/25/2022
 • Stand van zaken m.b.t. bewegen in de openbare ruimte
 • 1/18/2022
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2022
 • 1/18/2022
 • Informatie over motie subsidie evenement
 • 1/11/2022
 • Onderzoek toont onevenredige gevolgen herverdeling gemeentefonds
 • 1/11/2022
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2021
 • 1/11/2022
 • Stand van zaken m.b.t. Gecertificeerde Instellingen
 • 12/23/2021
 • Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos
 • 12/23/2021
 • Verlenging veiligheidsrisicogebied PI Vught
 • 12/21/2021
 • Voortgangsbericht mbt uitvoering motie Verlichting werkdruk wijkagenten en extra inzet sociaal domein
 • 12/21/2021
 • Startnotitie Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • 12/21/2021
 • IHP business-case kindcentrum Het Kwartier
 • 12/21/2021
 • Kwetsbaarheid Log4j
 • 12/14/2021
 • Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden 2020 en 2021
 • 12/14/2021
 • Gebiedsvisie Lunettenlaan
 • 12/14/2021
 • Evaluatie TOZO en TONK
 • 12/7/2021
 • Ambitiedocument gedeelde mobiliteit Oost Brabant Provincie Noord-Brabant
 • 12/7/2021
 • Capaciteitsproblemen huishoudelijke hulp
 • 12/7/2021
 • Lokaal actieplan Gezamenlijk doorontwikkelen Vught-WSD 2022-2025
 • 12/7/2021
 • Prestatieafspraken 2022 woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties
 • 12/7/2021
 • Beleidsplan mensenhandel regio Oost-Brabant en convenant Zorgtafel
 • 11/23/2021
 • Prestatieafspraken Elzenburg 2022
 • 11/23/2021
 • De Margriet
 • 11/23/2021
 • Motie Programma Duurzaamheid
 • 11/23/2021
 • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering), aanbod vanuit Jeugdhulpwet
 • 11/16/2021
 • De Wieken planaanpassing
 • 11/9/2021
 • Beleid VTH
 • 11/2/2021
 • Houdbaarheidstest
 • 11/2/2021
 • Kostendekkendheid leges
 • 10/19/2021
 • Overzicht mogelijkheden extra inkomsten gemeente (uitvoering van motie)