Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID80
OnderwerpRevolverend duurzaamheidsfonds
Ingediend inRaadsvergadering 31-10-2016 > 2.1 Programmabegroting 2017-2020 (2016-047)
Indiener(s)R.J.L.M. Ruesen (PRO21)
Datum indiening10/31/2016
BehandelaarF. Batterink
Statusaangenomen
ToelichtingHet college wordt verzocht: 1. Om de mogelijkheden te onderzoeken of een revolverend Nijkerks duurzaamheidsfonds substantieel en efficiënt kan bijdragen aan het behalen van de Nijkerkse duurzaamheidsdoelstellingen: - door gebruik te maken van al gehanteerde en succesvolle initiatieven en/of aan te sluiten bij al bestaande vormen op dit gebied; - waarbij uit het duurzaamheidsfonds leningen verstrekt kunnen worden aan duurzame initiatieven van Nijkerkse bedrijven, instellingen, of collectieven, die een financieel positief resultaat hebben én zonder deze lening niet van start gaan; - waarbij de projecten in cofinanciering met de initiatiefnemer(s) en zo mogelijk met andere (overheids)bronnen gerealiseerd worden; - waarbij de projecten een nader door het college te bepalen CO2 reductie bereiken per, door de gemeente gefinancierde, euro; 2. Om de raad uiterlijk het tweede kwartaal 2017 over de doeltreffendheid van een revolverend Nijkerks duurzaamheidsfonds te informeren en bij een positieve uitkomst een raadsvoorstel hieromtrent te formuleren. In dit voorstel aan te geven hoe hoog het startkapitaal van dit fonds zal moeten zijn en hoe dit fonds gefinancierd zal kunnen worden.
OpmerkingenDe motie zal in samenhang met de motie 'behalen ambitie op duurzaamheidsdoelstellingen Gemeente Nijkerk' worden afgehandeld. Via de voorjaarsnota (juni 2017) is voorgesteld een bedrag van 1 miljoen beschikbaar te stellen voor het oprichten van een revolverend fonds ter stimulering van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen bij Nijkerkse particulieren. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert dit fonds dat landelijk bekend staat als "Duurzaamheidslening". Het voorstel is meegenomen bij de begroting die in oktober 2017 in de raad is vastgesteld. De raad heeft aanvullend een raadsinformatiebrief ontvangen op 22 november 2017. In de raad van 14 december 2017 is de Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Hiermee is de motie afgehandeld.
Geplande afdoening12/31/2017
Afdoeningsdatum12/14/2017
Bijlage(n)161031 Motie M5 (PRO21,DLP,VVD) - revolverend duurzaamheidsfonds (aangenomen).pdf