Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID89
OnderwerpKaders planvorming Het Spaanse Leger
Ingediend in
Indiener(s)W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
Datum indiening5/30/2017
Statusaangenomen
Stand van zakenVerzoekt het college: 1. De raad een voorstel voor kaderstelling voor planvorming in het Spaanse Leger te doen toekomen en door de raad te laten vaststellen; 2. Hierin onder kaders te verstaan de uitgangspunten voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van het Spaanse leger en daarbij ten minste in te gaan op randvoorwaarden ten aanzien van hoeveelheid woningbouw en de fasering daarvan binnen de totale ontwikkeling van woningbouw binnen gemeente Nijkerk, inpassen bestaande belangen, landschappelijke inpassing, verkeersontsluiting en duurzaamheidsaspecten; 3. Daarbij inzichtelijk te maken welke keuzes c.q. alternatieven er op onderdelen mogelijk zijn; 4. De communicatie en onderhandelingen met betrokkenen in dit gebied zodanig in te richten dat dit ten dienste staat van die kadervorming en daarbij geen onomkeerbare stappen te nemen.
Afdoeningsdatum12/14/2017
Bijlage(n)170530 Motie (ChristenUnie-SGP) Kaders planvorming Het Spaanse Leger (aangenomen).pdf